Hopp til hovedinnhold
Oransje plastkule i fjæra, hav og sjøsprøyt i bakgrunnen.

Om veilederen

Redigert:26.8.2022

Marin forsøpling - hensikten og utfordringene med å rydde

Marin forsøpling er et globalt problem som er utfordrende å håndtere. Vi har alle et ansvar for å holde havet og det marine miljøet rent. I Norge er det mange som bidrar i oppryddingsarbeidet og legger ned utallige arbeidstimer for å rydde langs kysten, dette står det stor respekt av.

Vi vet at det nytter å rydde. Ved å fjerne marint avfall fra kystområder og strender hindrer vi at fugler og dyr vikler seg inn i det eller spiser det. I tillegg er oppryddingen nyttig for å forhindre at avfallet havner tilbake i havet og spres videre. Plastavfall som ikke samles opp, vil brytes ned til mikroplast og nanoplast og til slutt tas opp i næringskjedene.

Å rydde på en strand eller langs kysten kan være en enkel sak, men det kan også være svært utfordrende. Begrepet strandrydding favner bredere enn rydding av en strand. Norges kystlinje består av ulike typer natur og mange utilgjengelige og sårbare områder. Det finnes ulike strandtyper, svaberg, sivområder, fjell, utfordrende terreng å ferdes i og avsidesliggende viker der du må ha båt for å komme til. Veilederen er også relevant for rydding av vann og vassdrag hvor du kan møte andre utfordringer.

Noen steder er lett tilgjengelig og kan ryddes av privatpersoner og frivillige. I andre mer krevende områder er det høyere krav til kompetanse, erfaring, systematisk HMS-arbeid og utstyr. Da vil det være behov for at arbeidet utføres av profesjonelle ryddeaktører. Hvem som bør rydde, kommer også an på omfanget av og type forsøpling.

Å delta i strandryddeaksjoner kan gi fantastiske naturopplevelser, et godt fellesskap med andre og følelsen av å bidra i arbeidet for et rent hav.

Forsøplet rullesteinstrand i Finnmark. Foto: Senter mot marin forsøpling

Hensikt og målgruppe

Senter for oljevern og marint miljø har utarbeidet en nasjonal veileder som beskriver god praksis for opprydding av marin forsøpling. Hensikten med veilederen er å ivareta helse og sikkerhet for ryddepersonell, ivareta miljøet og effektivisere planlegging og gjennomføring av oppryddingsarbeidet.

Veilederen er laget for aksjonseiere og ryddepersonell, men kan også være nyttig for andre målgrupper. Med aksjonseier menes den som planlegger og organiserer en ryddeaksjon. Det er mange forskjellige måter å bruke veilederen på. Grunnprinsippene i veilederen gjelder for alle typer ryddeaksjoner, enten de er store eller små. Skal du for eksempel ut å rydde en strand med en skoleklasse eller gjennomføre en større profesjonell opprydding på et mer utilgjengelig sted, kan det være relevant å bruke forskjellige deler av veilederen. Hvis du er deltaker på en ryddeaksjon, kan du få tilstrekkelig informasjon gjennom artikkelen En ryddeaksjon og Sjekkliste for ryddepersonell. Er du aksjonseier kan du ha nytte av å lese gjennom flere artikler og begge sjekklistene.

Kort om oppbygning av veilederen

Veilederen består av artikler og sjekklister. Det finnes en sjekkliste for deg som er arrangør av en ryddeaksjon og en for deg som er deltaker på en ryddeaksjon. Artiklene inneholder bakgrunnsstoff om relevante tema.

Artikler og sjekklister:

Avgrensninger

Marin forsøpling er alt fast materiale fra menneskelig aktivitet som er forlatt eller på annen måte havner i det marine miljøet. Beholdere med avfall i væskeform, som spillolje og andre kjemikalier, er også marin forsøpling i denne sammenhengen. Marin forsøpling inkluderer både avfall fra sjøbaserte og landbaserte kilder som ender opp i det marine miljøet.

Denne veilederen tar for seg opprydding av eierløst avfall, det vil si avfall som man ikke kjenner kilden til. Vi kaller det eierløst fordi det ikke kan spores til en person som juridisk kan oppfattes som eier av avfallet. Oppdager du forsøpling utenfor en bedrift eller du vet hvem forurenseren er skal du melde inn forsøplet område til kommunen som er lokal forurensningsmyndighet eller Statsforvalteren.

Rydding av marin forsøpling på Svalbard er ikke behandlet eksplisitt i denne veilederen. Her er Sysselmannen en viktig aktør, og det noen spesielle regler og faremomenter som må tas hensyn til.

Takk

Vi ønsker å rette en stor takk til de som har bidratt i arbeidet med veilederen; Oslofjordens Friluftsråd, Bergen- og Omland Friluftsråd, Lofoten Avfallsselskap, Naturvernforbundet, Tromsø kommune og In The Same Boat.

Flere aktører har allerede utarbeidet veiledere for strandrydding, og vi vil også gjerne rette en takk til organisasjonene som står bak de veiledere vi har hentet inspirasjon fra.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.