Hopp til hovedinnhold
Bilde av delvis smeltet og sammenfiltret tau.

Nasjonalt strandryddeprosjekt

  • Prosjektansvarlig:Senter mot marin forsøpling
  • Type:Opprydding
  • Hvor:Norge
  • Når:2019 - 2022

Senter mot marin forsøpling gjennomfører Nasjonalt strandryddeprosjekt – regionale ryddeprosjekter på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Målet med prosjektet er å kartlegge, teste ut og formidle beste praksis for rydding, oppsamling og håndtering av marint avfall på sårbare og utilgjengelige steder langs kysten som ikke er egnet for opprydding av frivillige. Derfor deltar vi og bidrar inn i rydde- og kartleggingsprosjekter initiert av et mangfold av aktører. Blant annet Statsforvalter, Friluftsråd og ulike NGO-er.

2021

Dette er hovedmålene for prosjektet i 2021:

  • Bedre koordinering og effektivisering av arbeidet med opprydding av marin forsøpling ​
  • God kjennskap til og dialog med ryddeaktører, friluftsråd og Statsforvalter ​
  • Bidra til økt samhandling mellom aktører for opprydding av marin forsøpling​
  • Teste og utvikle Rent hav

Hittil i 2021 er det gjennom en av fire planlagte ryddeaksjoner. Aksjonen ble gjennomført ved Ureberget under Bårdsundtinden utenfor Ure i Lofoten i september, sammen med Clean up Lofoten, Lofoten turlag og Vestvågøy kommune.

I oktober skal vi gjennomføre en aksjon i Rogaland sammen med Ryfylke friluftsråd og Cleanshores, og en aksjon i Vestfold og Telemark sammen med Oslofjorden friluftsråd, Skjærgårdstjenesten Færder og Færder nasjonalpark.

Den siste aksjonen i 2021 skal gjennomføres i Møre og Romsdal.

Reportasjer fra ryddeaksjoner:

Ryddeaksjon i ulendt terreng

2020

Planen var å gjennomføre pilotaksjoner i flere fylker i 2020, men på grunn av Covid-19 ble reiseaktiviteten kraftig redusert og disse pilotaksjonene satt på vent.

Vi gjennomførte en ryddeaksjon i Lille Fagervika og Mellabukta på Seiland sammen med Kystverket i Finnmark med deltakelse fra Vest-Finnmark IUA, Kystverkets innsatsstyrker og frivillige ryddere fra Hammerfest.

Senter for oljevern og marint miljø har som del av prosjektarbeidet utarbeidet en rapport til Klima- og miljødepartementet med forslag til 3 alternative modeller for organisering og effektivisering av oppryddingsarbeid i Norge på nasjonalt og regionalt nivå.

En annen aktivitet i prosjektet er å utarbeide en nasjonal veileder for strandrydding som beskriver god praksis for opprydding av marin forsøpling. Hensikten med veilederen er bidra til å ivareta helse og sikkerhet for personell, ivareta miljøet, effektivisere planlegging og gjennomføring av oppryddingsarbeidet. Veilederen vil bestå av en samling artikler med nyttig informasjon for strandryddere, og sjekklister for aksjonseiere og ryddepersonell.

Reportasjer fra ryddeaksjoner:

2019

Prosjektet ble startet i 2019. Da gjennomførte vi pilotprosjekter i 4 områder, Troms og Finnmark, Trøndelag, Sunnmøre og i Oslofjorden. Erfaringene fra 2019 viser at det er store regionale forskjeller både når det gjelder naturtyper, avstander, vær-, vind- og bølgeforhold, mengde og type søppel, involverte aktører, organisering, logistikk og avfallshåndtering.

Reportasjer fra ryddeaksjoner: