Hopp til hovedinnhold
Fire personer går på svaberg med ryddesekker i hendene.

Nasjonalt samhandlingsråd mot marin forsøpling

Redigert:3.10.2023

Nasjonalt samhandlingsråd mot marin forsøpling blei oppretta i september 2022. Rådet er leia av Marfo og 23 ulike aktørar frå forvaltning, interesseorganisasjonar og finansieringskjelder er med.

Samhandlingsrådet er bredt sett saman, slik at arbeidet mot marin forsøpling frå ryddestad til slutthandsaming er representert. Rådet skal dekke behovet nasjonalt og dele erfaringar, styrke koordinering og identifisere samarbeidsområde på tvers av sektorar og organisasjonar i arbeidet mot marin forsøpling.

Dette skal samhandlingsrådet bidra til:

  • at oppryddingserfaringar blir delt og utfordringsområder identifisert og drøfta
  • drøfte og gi praktiske innspel til forbetrings- og koordineringsområder
  • at opprydding av marin forsøpling er godt samordna og blir uført på ein kunnskapsbasert måte
  • forsterka samhandling
  • å sjå moglegheitene for å bruke tilgjengelege ressurser betre

Rådet har inga slutningsmyndigheit eller fullmakter, men forslag og initiativ kan bli lagt fram i rådet. Det er rom for å etablere arbeidsgrupper som kan sette i verk initiativ og samarbeid om det er tenleg.

Rådet gjennomfører to årlege møter.