Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for Rent hav

Redigert:30.8.2022

1. Bakgrunn og behandling av personopplysninger i Rent hav

«Rent hav» er den nasjonale forvaltningstjenesten for marin forsøpling. Tjenesten består av nettstedet renthav.no og applikasjonen Rent hav som er tilgjengelig ved bruk av mobile enheter, datamaskiner og andre digitale enheter.

Formålet med Rent hav er å samle relevant data om nasjonal marin forsøpling, for å kunne bidra til en effektiv og kunnskapsbasert innsats mot marin forsøpling. Tjenesten er laget for å gi profesjonelle aktører som jobber med marin forsøpling bedre oversikt, mulighet til å planlegge og gjøre gode prioriteringer i arbeidet.

Det er nødvendig at visse personopplysninger behandles når Rent hav benyttes.

Denne personvernerklæringen inneholder derfor informasjon om behandlingen av personopplysninger ved bruk av Rent hav og generell informasjon om hvordan personopplysninger behandles i henhold til personvernregelverket (personopplysningsloven og personvernforordningen).

2. Marfo som behandlingsansvarlig

Senter mot marin forsøpling (Marfo) med organisasjonsnummer 820 327 462, ved administrerende direktør Ann-Helen Ernstsen.

Adresse: Fiskergata 22, 8300 Svolvær, Vågan

Epost: post@marfo.no

Telefon: +47 901 30 900

For spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger kan vi kontaktes gjennom vårt personvernombud Håkon Arnljot Arctander:  post@marfo.no og telefon 901 30 900.

Vi ønsker å være åpne om vår behandling av personopplysninger. Nedenfor følger informasjon om hvem vi behandler personopplysninger om, hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler personopplysninger, utlevering av personopplysninger, oppbevaringstid og rettigheter.

3. Hvem vi behandler personopplysninger om

Vi behandler personopplysninger om personer som søker om og har fått tilgang til Rent hav via en brukerprofil på vegne av en organisasjon/bedrift, i samsvar med våre brukervilkår.

Dersom informasjon vedkommende registrerer i Rent hav unntaksvis inneholder personopplysninger om øvrige tredjepersoner, behandler vi også disse personopplysningene.

4. Personopplysninger som behandles

Navn og eventuelt profilbilde, herunder fornavn, etternavn og eventuelle mellomnavn. Slike opplysninger brukes til å identifisere brukeren.

E-postadresse: E-postadressen er nødvendig for å identifisere brukeren, og benyttes blant annet som brukernavn ved innlogging i Rent hav. E-postadressen kan også brukes til å kommunikasjon og tilgangsstyring til tjenesten.

Mobilnummer: Mobilnummer samles inn for å kunne kommunisere med brukeren av Rent hav. Mobilnummer er nødvendig for å identifisere brukere, og benyttes bl.a. som brukernavn ved innlogging i systemet.

Tilknyttet organisasjon/bedrift: Tilknyttet organisasjon/bedrift er nødvendig for å identifisere den profesjonelle aktøren brukeren representerer og benytter Rent hav på vegne av.

Brukslogg, brukernavn og passord: All bruk av løsningen logges i egne systemer. Disse loggene benyttes kun for å føre statistikk over bruken og til å identifisere eventuelle problemer. Slik logg deles ikke med tredjepart.

Statusoppdateringer og kommentarer: Når brukeren registrerer informasjon via tekst, bilder, video eller på annen måte gjør innhold tilgjengelig i Rent hav vil disse opplysningene lagres med tilknytning til brukerprofilen.

Lokasjonen til enheten som benyttes, dersom slik informasjon deles av enheten: Vår tilgang til enhetens lokasjonsdata kan fjernes ved å slå av posisjonsverktøyet på enheten eller ved å nekte deling av slike data gjennom enhetens innstillinger.

Alle personopplysninger hentes fra de data som oppgis eller avgis ved å benytte Rent hav. Dette inkluderer informasjon som frivillig registreres direkte i Rent hav, samt opplysninger som aktivt registreres gjennom bruk av Rent hav.

5. Hvorfor personopplysninger behandles

Det overordnede formålet bak Rent hav følger av punkt 1. Videre behandler vi personopplysninger til ulike, avgrensede formål. Vi samler inn følgende personopplysninger til følgende konkrete formål:

5.1 Vi behandler navn, e-postadresse, mobilnummer og tilknyttet organisasjon/bedrift som oppgis i skjema på renthav.no, for å gi tilgang til Rent hav, tildele rolle og brukerprofil. Behandlingen skjer etter samtykke etter GDPR artikkel 6 a.

5.2 Vi behandler e-postadresse, telefonnummer, brukernavn og passord for å ivareta adgangskontroll og sikkerhet ved innlogging i Rent hav. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke etter GDPR artikkel 6 a.

5.3 Vi behandler informasjon, herunder eventuelle personopplysninger som er knyttet til brukerprofilen, for å legge til rette for samordning av avfallshåndtering mellom profesjonelle aktører. Ved brukerens registrering av informasjon, herunder hentepunkter, ryddeaksjoner, observasjoner, befaringer og arbeidsbeskrivelser via tekst eller bilde, vil dette tilknyttes brukerprofilen. Behandlingen skjer etter samtykke etter GDPR artikkel 6 a.

5.4 Dersom informasjonen som registres i form av tekst eller bilde inneholder personopplysninger om tredjepersoner, vil vi behandle slike personopplysninger for å administrere informasjon. Vi gjør oppmerksom på at organisasjonen/bedriften må innhente samtykke etter åndsverkloven fra avbildede personer, for å kunne registrere dette i Rent hav. Behandlingen av personopplysninger om tredjepersoner skjer på grunnlag av berettiget interesse etter GDPR artikkel 6 f.

5.5 Vi behandler informasjon, herunder eventuelle personopplysninger som er knyttet til brukerprofilen, for å samle og forvalte data og statistikk om marin forsøpling, inkludert for forskningsformål. Behandling skjer etter samtykke etter GDPR artikkel 6 a med unntak for forskningsformål som skjer etter GDPR artikkel 6 e.

5.6 Vi benytter e-postadresse for å sende informasjon om Rent hav og Marfo, samt nyhetsbrev. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale etter GDPR artikkel 6 b.

5.7 Vi behandler kontaktopplysninger, herunder navn, mobilnummer og e-postadresse for å besvare henvendelser som kommer til oss og eventuelle øvrige personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av berettiget interesse etter GDPR artikkel 6 f. Vi har vurdert det slik at behandling av kontaktopplysninger er nødvendig for å kunne bistå ved henvendelser.

5.8 Vi behandler lokasjonsdata fra applikasjonen Rent hav for å tilby funksjonalitet for karttjeneste, dersom tilgang til lokasjonsdata er gitt.

6. Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapselen Ing som lagrer valgt språk ved innlogging. Formålet med informasjonskapselen er at brukeren blir presentert med løsningen på det samme språket som ble valgt ved forrige besøk på siden. Informasjonskapselen settes av Marfo og lagres i ett år.

7. Utlevering av personopplysninger til underleverandører og andre

Vi deler ikke personopplysninger med andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være avtale eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Øvrige brukere av Rent hav har tilgang til informasjon tilknyttet brukerprofilen. Vi deler data og statistikk om marin forsøpling med offentlige og private virksomheter. Informasjon som aktivt deles i Rent hav, herunder eventuelle personopplysninger tilknyttet brukerprofilen, kan tilhøre slik data.

Marfo bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle person-opplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Leverandøren Asplan Viak Digitale tjenester AS (utvikling og vedlikehold av tjenesten Rent hav). All behandling av personopplysninger finner sted innenfor EU/EØS.

Underleverandører: driftsleveranse/plattform: Google innen EU/EØS

Kystverket, som leverandør av driftstjenester for Rent hav. All behandling av personopplysninger finner sted i Norge.

Vi overfører i dag ingen personopplysninger utenfor EU/EØS. Hvis vi bytter leverandører eller underleverandører som medfører at personopplysninger overføres til virksomheter utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at enhver overføring av personopplysninger er underlagt garantier som sikrer at personopplysningene blir behandlet i tråd med personvernforordningen og denne erklæringen. Dette innebærer at overføring vil kun være basert på EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger eller andre lovlige grunnlag under GDPR.

8. Oppbevaringstid

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi er lovpålagt å oppbevare i et bestemt tidsrom, f.eks. etter bokføringsloven, vil slettes etter at perioden er utløpt.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av samtykke slettes, dersom samtykket trekkes tilbake. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med brukere slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Ut over dette vil vi uansett slette personopplysninger senest 5 år etter siste innlogging i Rent hav.

9. Rettigheter

Personer vi behandler personopplysninger om, har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler. Rett til begrenset behandling, protest mot behandling og rett til dataportabilitet kan også kreves på visse vilkår. Ytterligere informasjon om innholdet i disse rettighetene finnes på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å påberope nevnte rettigheter, må Marfo kontaktes. Vi vil svare på henvendelsen så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Ved henvendelse vedrørende påberopelse av rettigheter, vi vil be om bekreftelse av identitet eller ytterligere informasjon før rettighetene kan tas i bruk. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til personopplysninger til rette vedkommende - og ikke noen som gir seg ut for å være vedkommende.

For å avslutte bruken av Rent hav, kan Marfo kontaktes via support.rent-hav@marfo.no med beskjed om at brukerprofilen ønskes slettet. Ved sletting av brukerprofil vil brukeren bli fjernet som identifiserbar bruker.

Samtykke til behandling av personopplysninger kan til enhver tid trekkes tilbake ved å kontakte personvernombudet hos Marfo som anvist over i punkt 2.

10. Klager

Klage på vår behandling av personopplysninger, kan rettes til Datatilsynet.

Informasjon om hvordan Datatilsynet kan kontaktes, er tilgjengelig på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

11. Endringer

Hvis det skulle skje endring i tjenesten, samtykke, eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som er gitt her. Vi vil informere om slike endringer via informasjon på våre nettsider og i applikasjonen.