Hopp til hovedinnhold

Vilkår for bruk av Rent hav

Redigert:30.8.2022

1. Tjenesten Rent Hav

Rent Hav er den nasjonale forvaltningsløsningen og -tjenesten for marin forsøpling, som eies, utvikles og forvaltes av Senter mot marin forsøpling, org.nr. 820327462 («Marfo»).

Med «Tjenesten» menes nettstedet renthav.no og applikasjonen Rent Hav som er tilgjengelig gjennom bruk av mobile enheter, datamaskiner og andre digitale enheter som kan bruke applikasjonen. Formålet med Tjenesten er å samle på nasjonalt nivå relevant data om marin forsøpling, for å kunne bidra til en effektiv og kunnskapsbasert innsats mot forsøplingen.

Tjenesten inkluderer en digital karttjeneste, som er laget for å gi profesjonelle aktører som jobber med marin forsøpling bedre oversikt, mulighet til å planlegge og gjøre gode prioriteringer i arbeidet. Videre er Tjenestens mål å samle og vise data og statistikk om marin forsøpling på nasjonalt nivå, samt gi oversikt og bidra til samhandling mellom aktørene. Tjenesten inkluderer også nasjonal statistikk fra ryddeaktiviteter via den digitale tjenesten Rydde.

Tjenesten tilbys vederlagsfritt forutsatt aksept av disse brukervilkårene («Vilkår» eller «Vilkårene»).

Tjenesten er tilgjengelig som den til enhver tid er uten garanti for oppetid eller endringer i funksjonalitet.

For henvendelser, spørsmål eller kommentarer vedrørende Vilkårene, kan Marfo kontaktes via support.rent-hav@marfo.no.

2. Brukeren

Med Brukeren menes en juridisk virksomhet med norsk organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene og underlagt norsk lov, representert av en fysisk person som har tillatelse til å opprette en brukerprofil på Tjenesten på vegne av den juridiske virksomheten («Brukeren»).

Den fysiske personen, som Brukerens representant erklærer og er innforstått med at gjennom aksept av disse Vilkårene eller ved å ta Tjenesten i bruk, har han eller hun myndighet, herunder ved fullmakt, gjennom sin stilling eller annen godkjenning fra tilknyttet juridisk virksomhet, til å samtykke til disse Vilkårene og å handle på vegne av den juridiske virksomheten som part til disse Vilkårene.

Ved den fysiske personens misbruk av Tjenesten eller mislighold av Vilkårene, vil den juridiske personen anses som ansvarlig overfor Marfo.

3. Vilkår, retningslinjer og endringer i Vilkår

Tilgang og bruk av Tjenesten, herunder ved å opprette en eller flere brukerprofiler etter at tilgang er gitt, forutsetter aksept av de til enhver tid gjeldende Vilkår for Tjenesten med tilhørende personvernerklæring og retningslinjer for informasjonskapsler (cookies).

Vilkårene kan endres fra tid til annen basert på endringer i Tjenesten og andre forhold, slik som endringer i lovverket. Den siste versjonen av Vilkårene vil alltid være tilgjengelig på nettstedet renthav.no. Ved vesentlige endringer vil MARFO gjøre sitt beste for å informere Brukere om endringene, og slike endringer vil gjøres tilgjengelig på renthav.no senest 30 dager før de trer i kraft. Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter en endring av Vilkårene, samtykker Brukeren i den til enhver tid siste versjonen av Vilkårene.

4. Personvern

Marfo er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Tjenesten.

For at Marfo skal kunne gi Brukeren tilgang til Tjenesten og funksjonaliteten i Tjenesten, har Marfo behov for å samle inn og behandle nødvendige personopplysninger om Brukeren.

Ved registrering av brukerprofil gis det informasjon om behandling av personopplysninger i Tjenesten. Informasjon om behandling av personopplysninger i Tjenesten følger av personvernerklæringen. Personvernerklæringen inneholder også informasjon om bruk av informasjonskapsler (cookies).

5. Brukergenerert innhold og Marfos rettigheter

Bruker av Tjenesten kan registrere informasjon om hentepunkter, ryddeaksjoner, observasjoner, befaringer og arbeidsbeskrivelser gjennom funksjonaliteten i Tjenesten. Bruker kan tilgjengeliggjøre relevant informasjon på Tjenesten via bilder, lenke til video, tekst og grafiske fremstillinger («Brukergenerert innhold»).

Brukeren plikter å oppgi korrekt og fullstendig informasjon vedrørende Brukergenerert innhold. Brukeren er ansvarlig for at Brukergenerert innhold er korrekt, fullstendig og i samsvar med Tjenestens formål. Tjenesten skal ikke benyttes til kommersielle formål, markedsføring eller annet tilsvarende formål med mindre dette er eksplisitt avtalt med Marfo.

Brukeren forplikter seg til å ha de nødvendige rettighetene til Brukergenerert innhold vedkommende tilgjengeliggjør på Tjenesten, enten som eier av materialet eller fordi Brukeren har rett til å bruke det og gi Marfo rettigheter til å bruke det i samsvar med Vilkårene. Ved tilgjengeliggjøring av Brukergenerert innhold på Tjenesten overdrar Brukeren alle eiendomsrettigheter til Brukergenerert innhold til Marfo så langt det er mulig i henhold til gjeldende lovgivning, og der eiendomsrett ikke overdras, skal Marfo som et minimum ha bruksrett til Brukergenerert innhold for å kunne levere Tjenesten og tilgjengeliggjøre Brukergenerert innhold til alle brukere av Tjenesten.

Brukeren garanterer at Brukergenerert innhold ikke krenker andres rettigheter, herunder, men ikke begrenset til personvernrettigheter, bilderettigheter og opphavsrettigheter.

Ved å legge ut bilder eller annen informasjon i Tjenesten, skal Brukeren ikke legge ut personopplysninger om andre personer, eksempelvis identifiserbare bilder av privatpersoner med mindre Brukeren har fått eksplisitt samtykke til å laste opp slike bilder i Tjenesten. Det er Brukeren som er ansvarlig for å innhente muntlig eller skriftlig samtykke til offentliggjøring av bilde fra avbildede personer.

Brukergenerert innhold som Brukeren tilgjengeliggjør på Tjenesten vil gjøres tilgjengelig for andre Brukere av Tjenesten og Marfo. Ved tilgjengeliggjøring av Brukergenerert innhold i Tjenesten gir Brukeren Marfo en ikke-eksklusiv, evigvarende, vederlagsfri og overførbar rett til å bruke, endre, offentliggjøre, reprodusere og distribuere Brukergenerert innhold på Tjenesten og tilhørende kanaler, eksempelvis via sosiale medier, nyhetsbrev, miljørelatert markedsmateriell og tilsvarende. Brukeren gir videre Marfo en ikke-eksklusiv, evigvarende, vederlagsfri og overførbar rett til å dele og distribuere Brukergenerert Innhold med tredjeparter, herunder, men ikke begrenset til forvaltnings- og forskningsformål.

Brukere som får tilgang til Brukergeneret innhold er ansvarlig for å avklare retten å distribuere, trykke eller publisere brosjyre eller annet markedsføringsmateriell av bilder av personer som kan identifisere, inkludert eventuelle andre som er avbildet.

Marfo forbeholder seg retten til å gjennomgå Brukergenerert innhold og etter eget skjønn fjerne dette dersom materialet ikke anses for å være i samsvar med Vilkårene. Ved brudd på bestemmelser etter dette kapittel har Marfo rett til, uten varsel, å suspendere Brukerens tilgang og bruk av Tjenesten.

5. Brukerens bruksrett

Marfo beholder all eiendomsrett og immaterielle rettigheter til Tjenesten, funksjonalitet, merkevare, metadata, kildekode og innhold på Tjenesten. Rettigheter til Brukergenerert innhold gis til Marfo i samsvar med punkt 5. Ingen eiendomsrettigheter overdras fra Marfo til Bruker under disse Vilkårene.

Brukeren gis en begrenset, ikke-eksklusiv og tilbakekallelig rett til bruk av Tjenesten i samsvar med disse Vilkårene. Bruksretten kan ikke under noen omstendighet overføres til eller tildeles en annen enhet, uten skriftlig samtykke fra Marfo.

Bruksretten gir Brukeren rett til å bruke data, herunder statistikk, datasett for analyser og kunnskapsgrunnlag for tiltak, der Tjenesten har funksjoner for nedlastning. Det er ikke tillatt å benytte, trekke ut eller på annen måte kopiere øvrig innhold fra Tjenesten med unntak for det formål å bidra til planlegging og koordinering av opprydning av marin forsøpling, eller for avtalt forsknings- eller forvaltningsformål.

For bruk av kartdata i Tjenesten, levert av eksterne tredjeparter som anvist i Tjenesten, herunder Kartverket, gjelder tredjepartens vilkår for bruk av data.

Bruk av automatiserte tjenester (roboter, spidere, indeksering m.m.) samt andre fremgangsmåter for systematisk eller regelmessig å ta kopi av innholdet i Tjenesten er ikke tillatt uten eksplisitt skriftlig samtykke fra Marfo. Det er heller ikke tillatt å foreta omvendt utvikling, dekompilere eller endre Tjenestens funksjoner.

For å registrere brukerprofil, må Bruker søke Marfo om å tilgang på renthav.no via nettleser. Etter at søknad er innvilget, vil Brukerens brukerprofil tildeles rolle som henholdsvis Ryddeaktør eller Bestiller, og deretter tildeles tilgang til Tjenesten under separate tilgangsnivåer. De enkelte Brukernes tilgang til funksjonalitet og data i Tjenesten vil derfor variere.Brukeren skal verken ved tekniske eller fysiske midler omgå eller forsøke å omgå tildelt rolle, tilgangsnivå eller øvrige tekniske begrensninger i Tjenesten.

7. Ansvar og garanti

Tjenesten tilbys «som den er» («as-is») og vil kunne være utilgjengelig grunnet feil, mangler eller planlagt og uplanlagt vedlikehold av Tjenesten. Marfo gir derfor ingen garantier for tilgjengelighet, oppetid, feil, mangler eller at alle funksjoner til enhver tid er tilgjengelig eller ikke endres over tid. Så langt det er mulig vil MARFO holde Brukeren oppdatert og varsle om kjente feil, mangler og planlagte tiltak i Tjenesten.

Marfo er ikke ansvarlig for fullstendigheten eller nøyaktigheten av dataene i Tjenesten, herunder Brukergenerert innhold.

Marfo er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som en Bruker blir utsatt for ved bruk av Tjenesten. Det samme gjelder andre tap, herunder tap av data og tapt fortjeneste, eller kostnader som kan oppstå i forbindelse med bruk av Tjenesten eller ved manglende tilgang til Tjenesten.

Marfos begrensede ansvar gjelder ikke ved forhold som skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Marfo. Brukere plikter å følge all gjeldende lovgivning i forbindelse med bruk av Tjenesten, herunder dens funksjoner.

8. Skadesløsholdelse

Brukeren forplikter å holde Marfo skadesløs for eventuelle krav som rettes mot Marfo fra tredjeparter relatert til Brukergenerert innhold Brukeren har tilgjengeliggjort i Tjenesten eller fordi Brukeren på annen måte har handlet i strid med Vilkårene eller i strid med gjeldende lover eller tredjeparts rettigheter.

9. Mislighold av Tjenesten

Ved ethvert misbruk, mistanke om misbruk eller forsøk på misbruk av Tjenesten eller mislighold av Vilkårene forbeholder Marfo seg retten til å umiddelbart suspendere eller utestenge Brukeren.

Ved misbruk av Tjenesten eller brudd på Vilkårene som påfører Marfo skade eller økonomisk tap har Marfo krav på erstatning fra Brukeren etter alminnelige norske erstatningsregler.

Misbruk vil omfatte, men er ikke begrenset til, ulovlig bruk av Tjenesten, innholdet og informasjon som ligger i Tjenesten eller er tilgjengeliggjort i Tjenesten, manipulering, svindel eller annen uakseptabel eller støtende adferd.

10. Varsling ved mistanke om uautorisert tilgang til brukerprofil

Brukernavn og passord tilknyttet brukerprofilen er strengt konfidensielt. Brukeren er ansvarlig for å påse at passordet ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til brukerprofilen.

Brukeren plikter videre å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til Tjenesten, herunder inneha tilstrekkelig tiltak for informasjonssikkerhet. Ved brudd på Vilkårene etter denne avtalen, inkludert uautorisert tilgang til Tjenesten eller mistanke om slik tilgang, plikter Brukeren umiddelbart å varsle Marfo.

11. Overdragelse

Gjennom Brukerens aksept av Vilkårene aksepterer Brukeren samtidig at Marfo har rett til å overdra Vilkårene til en annen offentlig virksomhet. Ved overdragelse vil Marfo gjøre sitt beste for å varsle om endringene i forkant.

12. Varighet og oppsigelse

Disse Vilkårene løper så lenge Marfo tilbyr Tjenesten og inntil de eventuelt blir avløst av endrede eller nye vilkår.

Brukeren kan velge å avslutte bruken av Tjenesten på et hvilket som helst tidspunkt ved å kontakte Marfo via support.rent-hav@marfo.no med beskjed om at brukerprofilen skal slettes. Ved sletting av brukerprofil vil Brukeren miste tilgang til Tjenesten og Bruker vil bli slettet som identifiserbar Bruker. Foruten personopplysninger, vil Brukergenerert innhold og metadata beholdes i Tjenesten.

Marfo kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle hele eller deler av Tjenesten. Marfo vil imidlertid gjøre sitt beste for å informere Brukeren om avvikling av hele Tjenesten med 30 dagers varsel.

Lovvalg og tvister

Norsk rett får anvendelse på bruken av Tjenesten og ved tolkningen av disse Vilkårene.

Tvister skal avgjøres av alminnelige norske domstoler med Oslo tingrett som første instans.