Hopp til hovedinnhold
Plastpellets i mose.

Tiltak mot plastpellets nasjonalt og internasjonalt

Redigert:14.9.2022

Bedre overvåking og produsentansvar er tiltak som kan redusere pellets på avveie i havet. Det pågår også arbeid internasjonalt for å vurdere om plastpellets skal klassifiseres som farlig avfall.

Våren 2020 publiserte Miljødirektoratet en egen rapport om tiltak og virkemiddelvurdering mot mikroplast, som en oppfølger til en rapport fra 2016.

Rapporten viser til flere tiltak for å redusere utslipp av plastpellets, spesielt oppfølging av produsenter og ulike programmer gjennom OSPAR, Norner og EUs plaststrategi, som skal bidra til reduksjon av plastpellets på avveie. Rapporten tar også opp bedre overvåkning av utslipp av mikroplast generelt, og oppdatering av estimater av mikroplast og hvor den forurenser.

Internasjonalt arbeid

Internasjonale avtaler og reguleringen for sjøfart har historisk vært rettet mot å forebygge og begrense oljesøl. Utslippene av plast og kjemikalier fra ulykker og containertap gjør at det pågår arbeid for å bedre lovverk for å unngå utslipp og for å styrke beredskapet under og i etterkant av utslipp fra lasteskip. Hele 90 % av kjemikalier og plast blir i dag transportert sjøveien.

Det pågår arbeid med MARPOL Annex VIfor å unngå de økologiske katastrofene som denne typen gods kan forårsake på havets økosystemer og samfunnet.

I 2021 tok et containerskip fyr utenfor Sri Lanka med store mengder pellets om bord. Strandforurensningen av pellets var enorm og miljøkonsekvensene store. Ulykken førte til anbefalinger om en forpliktende konvensjon som omhandler farlig og skadelig utslipp(HNS-konvensjonen).

Behov for rapportering av containertap

Det er også behov internasjonalt for rapportering av tapt gods. I dag er det store mørketall for hvor mye som går tapt til sjøs. Det gjelder også containere, og spesielt hva containere som går tapt inneholder. En ny form for “avfallsbok” er nå godkjent for skip mellom 100 og 400 tonn bruttotonnasje, og blir nå innført fortløpende.