Hopp til hovedinnhold
Flere skip ligger i en bukt utenfor havna i Busan.

Omfanget av marin forsøpling fra skipsfart

Redigert:17.4.2023

Det er vanskelig å anslå hvor mye forsøpling som kommer fra skipsfart alene blant de sjøbaserte kildene. Det vi vet mest om er konteinertap, plastpellets og avfallshåndtering i havn.

Tap av konteinere

Et forsøplingsproblem som er direkte knyttet til skipsfart er konteinertap. I 2022 opererte det over 6 300 konteinerskip i verdenshavene. På grunn av manglende krav til rapportering og åpenhet om tapsdata, er det usikkerhet rundt hvor mye av lasten som går tapt årlig fra disse skipene. Det vi vet ut fra rapportene og studiene som er tilgjengelig, er at tallet ligger et sted mellom 350 og 10 000 stykk per år. World Shipping Council (WSC) viser til tall fra 2008-2021, hvor de anslår at gjennomsnittet ligger på ca. 1629 tapte konteiner per år.

Avfall på avveie

En studie fra europeiske havner viser at lensevann, olje rester («sludge»), rester fra tankvask («slops»), kloakk, plast, matavfall, husholdningsavfall, matolje, forbrenningsaske, avfall fra driftsrutiner og lasterester er de vanligste avfallstypene om bord på skip. Noe av dette avfallet kan bli til forsøpling, hvis det ikke håndteres forsvarlig. I europeiske havner har mengden avfall som leveres i havn økt etter introduksjonen av EUs skipsavfallsdirektiv, som stiller krav til fasiliteter for avfallhåndtering i havn. Likevel er det fremdeles en differanse mellom mengden avfall som antas å genereres om bord og det som faktisk blir levert i havn. Det anslås at 7-34% av avfallet om bord, ikke blir levert i havn. Dette etterlater et åpent spørsmål for hva dette kan skyldes; er det feilrapportering, ulovlige handlinger eller en helt annen forklaring? Videre viser modeller og direkte målinger at det er en sammenheng mellom mengde avfall funnet i strandsonen og skipstrafikk i området. Det peker mot at forsøpling fra skipsfart dessverre skjer.

Mange studier som undersøker forsøpling fra skipsfart, inkluderer også fiskefartøy og ulike marine installasjoner. Det er svært vanskelig å skille kildene til sjøbasert forsøpling fra hverandre, for eksempel skal det er godt trent øye til for å kunne gjenkjenne om et tauverk kommer fra et cruiseskip eller et fiskefartøy. Det er begrenset tilgang til tall og manglende studier på hvor mye og hva slags type forsøpling som stammer direkte fra skipsfart.