Skip to main content
Man in yellow vest is standing on a low cliff facing the sea, his back to the camera

Datagrunnlaget for Ryddestatus Norge

Updated:9/28/2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Ryddestatus Norge viser data som er registrert fra ryddeaksjoner i hele landet. Alt blir registrert i den samme databasen gjennom verktøyene Rydde og Rent hav. 

Årlig registreres tusenvis av kartfestede data i ryddeverktøyene våre, både i appene og på nett. Forsøplingen blir registrert etter et ryddeskjema som er utviklet av Marfo og Hold Norge rent.

I databasen for marin forsøpling finnes det:

  • Data fra Rydde som frivillige har bidratt med
  • Data fra Rent hav som aktører som jobber med opprydding har bidratt med

Ryddestatus Norge sammenstiller data fra disse to kildene i en visning. Når Marfo sammenstiller dataene må vi ta høyde for at det er litt ulike data som registreres av frivillige og de som bruker verktøyet Rent hav. Vi må velge ut data som gir informasjon om det samme. Eksempler på data som vi sammenstiller er:

  • antall aksjoner
  • antall ryddere
  • samlet vekt på avfall
  • geografisk fordeling på aksjonene (fylke og kommune)
  • tid

Mer detaljert informasjon om ryddeaksjonene finnes og er tilgjengelig i Rent hav. Der blir også ryddeaktiviteten i Norge visualisert i kart. Marfo jobber med å åpne ryddedataen, som i dag er tilgjengelig for enkelte brukere i Rent hav.

I Rydde finnes du informasjon om frivillig rydding i Norge.

Funnregistreringer

I 2020 ble det innført felles funnregistreringsskjema for Rydde og Rent hav, det gjør at Marfo kan vise toppfunn. Toppfunnene er basert på data på hvor mye det er registrert i antall av ulike typer søppel, som tau, isopor, plastflasker og emballasje. De ulike typene søppel er organisert i fem ulike kategorier: Industri og næring, fiskeri og havbruk, personlig forbruk, hygiene- og sanitærartikler og annet.

Siden 2020 har 14,9 prosent av aksjonene registrert funn. Dette er en god start for datagrunnlaget og tilgjengeliggjøringen av ryddedata. Marfos ønsker å øke registreringsandelen i årene fremover. Det foregår mye rydding hvor det ikke registreres hva som ryddes, og også mange aksjoner som ikke registreres i det hele tatt. Potensialet for mer data er med andre ord stort.

Fra 2015 til 2020 ble det også registrert funn, men i gammel protokoll, derfor vises ikke disse. Det var betraktelig færre funnregistreringer før 2020 enn det har vært siden det nye ryddeskjemaet ble innført i forbindelse med lanseringen av Rydde og Rent hav.

Geografi og sluttdato

En ryddeaksjon blir alltid registrert som et kartfestet, geografisk område i ryddeverktøyene Rydde og Rent hav. Det gjør at hver ryddeaksjon har en geografi. Ryddestatus Norge kan derfor hente ut data på kommune- og fylkesnivå.

Alle aksjoner har også en start- og sluttdato. Det er først når en aksjon er avsluttet at den blir vist i Ryddestatus Norge. Det er ryddeaksjonens sluttdato som styrer hvilken måned og år dataen blir vist i Ryddestatus Norge.

I dag er det ingen begrensning i ryddeverktøyene på hvor lenge en ryddeaksjon kan vare. Det er derfor enkelte ryddeaksjoner som pågår over flere måneder og i noen tilfeller år. Når aksjonen til slutt blir avsluttet, ender alt av data på måneden og året sluttdatoen er.

Marfo anbefaler brukerne i Rent hav og Rydde til å begrense ryddeaksjoner i tid. En ryddeaksjon bør ikke pågå i mer enn 3 måneder av gangen. En ryddeaksjon skal starte og avsluttes innenfor ett kalenderår. Hvis det i tillegg er et stort område (flere kilometer) som skal ryddes, så er det bedre å opprette flere ryddeaksjoner. Marfo vurderer om ryddeverktøyene bør ha en tidsbegrensning på ryddeaksjoner, for å sikre at ryddedataen blir registrert i det tidsrommet det faktisk ble ryddet.

Vil du registrere data om marin forsøpling i Norge?

Bli med i Rydde

Ta i bruk Rydde, dokumenter din frivillige innsats og registrer det du rydder.

Ta i bruk Rydde

Arbeidsverktøyet Rent hav

Er du en av aktørene som jobber med opprydding av marin forsøpling?

Finn ut mer om Rent hav