Hopp til hovedinnhold
Dronebilde av en strand med masse vegetasjon og trær. Personer i røde og oransje arbeidsklær rydder et område.

Planlegging av en ryddeaksjon

Redigert:20.7.2023

God planlegging legger grunnlaget for en vellykket gjennomføring av en ryddeaksjon. Detaljnivået må tilpasses hver enkelt ryddeaksjon.

Dolly rope i vegetasjon.Dolly rope i vegetasjon.
Dollyrope innfiltret i vegetasjon på forsøplet strand. Foto: Senter mot marin forsøpling

Hvor skal dere rydde

Når du velger et område for ryddeaksjon, er det en fordel å velge et område som er forsøplet. Hvis du ikke er kjent i et område, kan du få gode råd og tips fra noen med lokalkunnskap. Det kan være innbyggere, fiskere, kommunen, avfallsselskap, friluftsråd, lokale lag og foreninger eller andre som organiserer rydding i et område.

Du kan også velge et område som du vil rydde over flere år. Da kan du melde deg påden nasjonale ordningen Min bit av Norge der du kan adoptere en strand eller et område og sørge for å holde det rent.

I Rydde finner du informasjon om planlagte og gjennomførte ryddeaksjoner i et område, og du kan se hvor det er meldt inn forsøpling. For alle som jobber med marin forsøpling er denne informasjonen tilgjengelig i Rent hav.

Velg ryddeområde etter hvem som skal ut å rydde. Foto: Senter mot marin forsøpling

Hvem skal rydde

Hvem som skal rydde et område avhenger av forholdene på ryddeområdet, mengde og type søppel og hvor tilgjengelig området er. Rydding på utilgjengelige steder og i sårbare områder bør utføres av erfarne ryddere eller profesjonelle ryddeaktører. Rydding i lett tilgjengelige områder med lav risiko kan utføres av frivillige. Du må invitere deltakere som har forutsetninger til å rydde området som er valgt.

Når skal dere rydde

Det er flere forhold som påvirker når et område kan ryddes:

Er det behov for befaring?

Hvis du ikke er kjent i området kan det være lurt å dra på befaring i ryddeområdet som del av planleggingen. Befaring gir nyttig informasjon om flere forhold som du bør ta hensyn til i planleggingen:

Dronebilde av hav og bølger som møter berg.Dronebilde av hav og bølger som møter berg.
Område med vanskelig adkomst på grunn av urolig sjø. Foto: Senter mot marin forsøpling
 • Hvor mye søppel er det?
 • Hva slags type søppel finnes i området?
 • Hvor mange ryddere er det behov for og plass til for å rydde området?
 • Hva er enkleste måte for adkomst til området?
 • Hva slags type terreng er det i området?
 • Hva slags utstyr er det behov for?
 • Hvordan frakte avfallet fra ryddeområdet?
 • Er det er spesielle hensyn man må ta i området?

Er området vernet?

Det er flere verneområder langs kysten. Du finner oversikt over dem i temalaget Miljødata i Rent hav. ​

Målene med verneområdene er å ta vare på arter, naturtyper og landskap og beskytte områdene mot uønskede inngrep. Formålet med vernebestemmelser for hvert enkelt verneområde er beskrevet i verneforskriften for området og finnes på Lovdata.

Sjekk vernebestemmelsene for å finne ut om det er spesielle hensyn du må ta hvis du skal rydde i verneområder. Hvis du er usikker og trenger veiledning kan du kontakte Statsforvalteren eller Statens naturoppsyn.

Person iført oransje bekledning plukker søppel på en strand.Person iført oransje bekledning plukker søppel på en strand.
Plukking av avfall i søppelsekk. Foto: Senter mot marin forsøpling

Behov for utstyr til rydding

Aksjonseier må vurdere behovet for nødvendig utstyr ved en ryddeaksjon. Behovet avhenger av blant annet ryddested og type avfall. Hver enkelt deltaker har ansvar for å kle seg hensiktsmessig og ha på egnet fottøy.

I områder med mye smått søppel, f.eks. plastpellets, kan det være aktuelt å bruke løvblåser, industristøvsuger og sil eller sikt. Vær forsiktig så du ikke fjerner biologisk materiale, små dyr og insekter ved bruk av denne type utstyr.

Behov for forsikring

Når du arrangerer ryddeaksjoner, må du vurdere behovet for å inngå forsikringsavtaler. Aktuelle forsikringer kan være ulykkesforsikring for strandryddere, ansvarsforsikring for skade på tredjeparts eiendom og naturskade. Dette vil komme i tillegg til forsikring av fartøy, kjøretøy og annet utstyr.

Før man eventuelt inngår forsikring kan det være lurt å undersøke om deltakere på ryddeaksjonen allerede er forsikret gjennom den organisasjonen de representerer, for eksempel skole, bedrift, lag eller forening for å unngå dobbeltforsikring.

Dialog og samhandling

Det kan være behov for å få godkjennelse eller inngå avtaler med andre aktører før gjennomføring av en ryddeaksjon. Vurder om det er behov for å kontakte og inngå avtaler med:

 • Grunneier hvis det er behov for å informere om aksjonen, be om eventuell tillatelse til oppbevaring av avfall før henting, ved arrangementer og lignende. Hvem som er grunneier der du skal rydde får du opplysninger om i www.seeiendom.no eller hos kommunen.
 • Statsforvalteren, kommunen eller andre med forvaltningsmyndighet om verneområder.
 • Avfallsselskap om levering av avfall.
 • Transportører for transport av ryddepersonell og/eller søppel.
 • Personer med lokalkunnskap som kan gi nyttig informasjon.
 • Andre aktører som koordinerer ryddeaksjoner.

Sørg for god informasjon til alle som skal delta i ryddeaksjonen. Informer om oppmøtested og tidspunkt, varighet på ryddeaksjonen, kontaktinformasjon til aksjonseier og hva deltakerne må ha med seg.

Planlegg transport av personell og avfall

Aksjonseier må vurdere behovet for transport av ryddepersonell og frakt av oppsamlet avfall fra ryddested til godkjent avfallsmottak.

Lasting av avfall om bord i båt. Foto: Senter mot marin forsøpling

Transport av personell vil i hovedsak skje til fots, med bil eller andre kjøretøy, med båt, eller en kombinasjon av dette. Aksjonseier må vurdere hvilke transportmidler som er aktuelle å bruke, vurderer risikoen og planlegge transport fra oppmøtested til ryddeområdet. Ved bruk av bil må du sjekke om det er parkeringsmuligheter. Ved bruk av båt må du sjekke om det er mulig å legge til og fortøye båter på ryddestedet, og om det er mulighet for ilandstigning fra båt. Ta hensyn til krav i forskrifter om transport av personell på sjøen fra Sjøfartsdirektoratet.

Aksjonseier må planlegge for å levere avfallet til godkjente avfallsmottak. Aksjonseier eller ryddepersonellet vil i mange tilfeller frakte og levere avfallet til godkjent avfallsmottak. Hvis ikke, må aksjonseier inngå henteavtale med transportører som kan frakte avfallet fra hentested til et godkjent avfallsmottak. Funksjonen Hentepunkt i Rent hav kan brukes til dette av brukere med egen tilgang.

Endelig beslutning

Ta hensyn til værvarsel, tidevannstabell og bølgevarsel når du tar en endelig beslutning om gjennomføring av ryddeaksjonen.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.