Hopp til hovedinnhold

Redigert:3.1.2022

I havet kan plastpellets forveksles med mat i form av fiskeegg for små fisk, sjøfugl og andre marine dyr. Konsekvensen av dette er at fisk eksempelvis får innvendige sår og skader, tror at den er mett og slutter å spise mat. Fisken får også i seg ulike typer miljøgifter som kan forårsake ytterligere skade. For dyr som lever i og av havet kan plastpellets derfor føre til sult og mulig død. Det er så langt påvist at 220 marine arter inntar plastpellets, og det er stor sannsynlighet for at dette tallet vil øke.

Mulige langtidskonsekvenser

Pellets i strandsonen har flere langtidskonsekvenser. Det har en direkte innvirkning på strandsonen som en rekreasjonsplass for oss mennesker. Indirekte har plastpellets effekter på økosystemet gjennom at sandens sammensetning forandrer seg, som fører til en annen temperatur i sanden når plast blir en del av den. Dette er påvist å ha en negativ effekt med dårligere vekst for vegetasjon. Plastpellet brytes også sakte ned og inneholder ofte skadelige miljøgifter.(Sintef 2020) Det å rydde opp plastpellets er også svært krevende det er umulig å fjerne alt. Ved utslipp blir derfor mye av pelletsene værende igjen i havet og langs kysten.

Fikk utslippet i 2020 konsekvenser for det marine miljøet?

Havforskningsinstituttet har analysert mageinnholdet i fiskeyngel i de berørte områdene av utslippet i februar 2020. Det ble ikke funnet plastrester i noen av fiskene, og sannsynligheten for at utslippet har påvirket noen av disse fiskeartene i området er liten (HI, 2020). Det har også blitt analysert mageinnhold fra ærfugl fordi det var en høyere vinterdødelighet i 2020. Kun 4 % av de undersøkte fuglene hadde en liten mengde med plast i magen, og det konkluderes derfor med at plastpellets ikke har skyld i denne hendelsen ifølge NINAs rapport 1820, 2020.