Hopp til hovedinnhold

Redigert:3.1.2022

Meld St. 45 (2016–2017) Avfall som ressurs - om avfallspolitikk og sirkulær økonomi har i sin plaststrategi tiltak for å forebygge plastpellets på avveie i naturen.

Våren 2020 publiserte Miljødirektoratet en egen rapport om tiltak og virkemiddelvurdering mot mikroplast, som en oppfølger til en rapport fra 2016 (Miljødirektoratet rapport, 2020). Rapporten viser til flere tiltak for å redusere utslipp av plastpellets. Her omtales spesielt oppfølging av produsenter og ulike programmer gjennom OSAPR, Norner og EUs plaststrategi, som skal bidra til reduksjon av plastpellets på avveie. Videre er det også beskrevet forslag om bedre overvåkning om utslipp av mikroplast generelt, og oppdatering av estimater av mikroplast og hvor den forurenser.

I mai 2021 tok et containerskip fyr utenfor Sri Lanka med store mengder pellets om bord. Strandforurensningen av pellets var enorm og miljøkonsekvensene store. Sri Lanka har bedt IMO og klassifisere pellets som farlig last. Sjøfartsdirektoratet i Norge støtter forslaget.

Et godt grunnlag når uhellet først skjer

Oslofjorden fikk i 2019 fått en egne handlingsplan, fordi miljøtilstanden til fjorden ikke er tilstrekkelig, uavhengig av pelletsutslipp. Tiltaksplanen inneholder konkrete tiltak som bidrar til reduserte utslipp fra kommunale avløp, strengere utslippstillatelser og en satsning mot plastforsøpling.

Et pelletsutslipp i en allerede presset fjord bidrar ikke positivt til det marine miljøet, men er på en annen side håndterlig fordi Oslofjorden er godt kartlagt og har god tilkomst for opprydding, sammenlignet med mange andre fjorder og kystområder i Norge.