Hopp til hovedinnhold
18 glade mennesker kledt i gult arbeidstøy er samlet foran big bags med marin forsøpling

Rydd Sogn og Fjordane

 • Prosjektansvarlig:Fjordane Friluftsråd
 • Type:Opprydding
 • Hvor:Solund, Askvoll, Kinn, Bremanger, Stad, Stryn i tillegg til Sunnfjord, Fjaler, Hyllestad, Gulen, Høyanger og Gloppen
 • Når:2023-2024

Rydd Sogn og Fjordane er eit omfattande prosjekt, som både inneberer konkrete oppryddingstiltak og førebyggjande tiltak. Med bakgrunn i dette er det to overordna formål for prosjektet:

1. Fjerne marin forsøpling frå kyst og fjordstrøk, samt utvalde vassdrag, blant anna gjennom

 • å skape engasjement og motivasjon hos frivillige tilåarrangere og delta på oppryddingstiltak i eiga nærmiljø. Dette gjennom tilrettelegging for rydding gjennom enkle ordningar for utstyrsdistribusjon, handtering av avfall, samt utdeling av motivasjonsmidlar.
 • arrangering av offentlege ryddeaksjonar open for frivillige, rydding med skuleklassar mm.
 • innhenting av størregjenstandar og strandryddedepot med Skjergardstenesta i Sogn og Fjordane.

2. Arbeidde førebyggjande med mål om å redusere tilførsel av avfall til naturen og motivere til haldningsendrande åtferd for havet sitt beste, blant privatpersonar og næringsliv, blant anna gjennom

 • undervisning og aktivitetar knytt til marin forsøpling og plast, hav, natur og gjenbruk for elevar gjennom Skuleturnè for havet
 • undervisning og aktivitetar knytt til marin forsøpling og plast, hav, natur, og gjenbruk på eventar/arrangement i våre medlemskommunar og tilgrensande kommunar
 • auka dialog, oppfølging og bevisstgjering med/av næringsliv og kommunar.

For prosjektperioden 20 23-2024 desse spesifikke målsetjingane set:

 1. Fjerne omtrent 40 tonn med marint avfall frå kyst- og fjordstrøk, samt utvalde vassdrag i Sogn og Fjordane, hovudsakeleg gjennom motivering og tilrettelegging av frivillig innsats og dugnadsarbeid. Slik blir områda tilgjengeleg for ålmenta.
 2. Engasjere, motivere og samle lokale aktørar i arbeidet mot marin forsøpling.
 3. Sjå til at innsatsen lokalt/regionalt vert samkøyrt på tvers av aktørar, både med tanke på informasjon ut, informasjonsflyt og for best mogleg nytting av lokal/regional innsats.
 4. Nytte skular sitt engasjement for saka, samtengasjerenye skular/klassar, gjennom førebyggjande tiltak, skulebesøk og -ryddingar.
 5. Utvikle/initiere handlingsplanar mot plast/plaststrategiar saman med medlemskommunane.
 6. Gjennomføre førebyggjande tiltak mot lokale kjelder til marin forsøpling saman med kommunar, avfallselskap og lokalt/regionalt næringsliv.
 7. Endre frivillige sine haldningar, verdiar og åtferd mot plast og forsøpling, gjennom strandryddeaktivitetar og førebyggande tiltak.
 8. Arbeide så skånsamt som mogleg, og med omsyn til klima og miljø. Vi har mål om å redusere CO2utslepp tilknytt transport og handtering av avfall, og har strenge krav når vi vel tilbydarar/innleigde tenester.

Samarbeidspartnere

 • Statens Naturoppsyn
 • Naturvernforbundet Sogn og Fjordane
 • Skjærgårdstjenesta
 • Loyal