Hopp til hovedinnhold

Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid (ettårig)

 • Prosjektansvarlig:Hold Norge Rent
 • Type:Opprydding
 • Hvor:Nasjonalt
 • Når:1. januar 2023 - 21. desember 2023

Ryddeutstyr

HNR distribuerer ryddeutstyr til frivillige ryddere gjennom et nasjonalt nettverk av distributører og hentepunkt.

Beskrivelse av prosjektet

Søppelsekker, sporløsposer, storsekker og ryddehansker benyttes av frivillige ryddere over hele landet og sendes både til frivillige og til det nasjonale nettverket av hentepunkt som distribuerer videre i sitt lokalmiljø. Per i dag har HNR 365 hentepunkter som er tilgjengelige i Rydde.

Ryddeutstyret markedsføres i forbindelse med mobiliseringskampanjer som Vårryddedagen og Strandryddeuka, samt på HNRs nettsider og gjennom Rydde.

Materiellet produseres i miljøvennlige, sertifiserte og resirkulerte materialer. Hanskene som deles ut kan vaskes og gjenbrukes.

Arbeidsmarkedsbedriften Lunner produkter (Lupro) distribuerer HNRs ryddeutstyr, som også kan bestilles på våre nettsider.

Det er spesielt stor pågang i periodene før våre nasjonale ryddedugnader, Vårryddedagen i mars og Strandryddeuka i september. Det er derfor viktig å ha utstyret på plass i god tid før dugnadene.

I tillegg til søppelsekker, sporløsposer, storsekker og ryddehansker, distribueres informasjonsmateriell ut til frivillige ryddere gjennom dette prosjektet.

I løpet av 2023 planlegger HNR en gjennomgang av distribusjonspunktene i Rydde, for å sikre oppdatert kontaktinformasjon og eventuelt fjerne inaktive aktører fra kartet. HNR ønsker også å kontakte kommuner hvor det ikke finnes hentepunkter for å kartlegge mulighetene for å ha slike punkter i alle landets kommuner.

Brukerstøtte Rydde

Rydde er Norges verktøy for frivillig opprydding. Verktøyet ble lansert i 2019 og finnes både som nettside og app.

Beskrivelse av prosjektet

For å oppnå målet planlegges følgende aktiviteter i 2023:

1. Løpende dialog og samarbeid med Marfo

Jevnlig dialog med Marfo med to møter per måned for å sikre at den videre utviklingen av Rydde blir best mulig, og for å sikre best mulig samarbeid og kommunikasjon.

2. Kontinuerlig fokus på brukervennlighet

På bakgrunn av brukerhenvendelser vil vi sammen med Marfo kartlegge hvilke tekniske endringer det er behov for å endre/legge til for å øke brukervennlighet på både web- og appversjonen.

For å unngå å miste frustrerte brukere grunnet feil/mangler/lav brukervennlighet, er det viktig at vi sikrer et høyt nivå på vår brukerstøtte. For å oppnå dette er HNR avhengig av å være oppdatert på status og videreutviklingen så vel som god kommunikasjon med Marfo og utviklerne hos AsplanViak.

3. Håndtere individuelle henvendelser fra brukerne

Brukerstøtte innebærer hovedsakelig å besvare henvendelser som kommer inn til HNR per e-post til HNR, via telefon til HNR og via tilbakemeldingsskjema på ryddenorge.no. I tillegg får vi også henvendelser videresendt fra Marfo.

Kvalitetssikring av folkeforskningsdata i Rydde

Folkeforskningsdata inkluderer nøkkeltall som antall frivillige deltatt på ryddeaksjon, antall kilo ryddet på aksjon, antall meter ryddet og spesifikke funndata.

Dataene blir registrert gjennom ryddenorge.no og Rydde-appen. For å sikre at dataene er mulig å bruke må disse kvalitetssikres og dette arbeidet krever ressurser.

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet omfatter følgende:

 • Løpende kvalitetssikring av folkeforskningsdataen fra Rydde.
 • Sikre at data som presenteres på ryddenorge.no er korrekt.
 • Sikre at Rydde har de nødvendige funksjoner som gir brukervennlighet og muligheter for kvalitetssikring.
 • Sikre at Rydde som verktøy, både nettside og applikasjon, har muligheter for å registrere nødvendig statistikk som trengs for å overvåke forsøplingssituasjonen i Norge og få oversikt over hvem og hva som registreres.
 • Sikre at Ryddes interne administrative bakside (kart.renthav.no/rydde) er funksjonell og gjør arbeidet med kvalitetssikring gjennomførbart.
 • Sikre at nye funksjoner og applikasjoner lansert i 2022 ikke påvirker kvalitetssikringen negativt.

Planlagte aktiviteter:

 • Månedlig kvalitetssikring av folkeforskningsdata i Rydde
 • Kommunikasjon med Marfo og AsplanViak for videreutvikling av verktøyet
 • Testing og gjennomgang av hvordan nye videreutviklinger av verktøyet påvirker statistikken
 • Workshop med Marfo om funnprotokoll for å sikre best mulig kvalitet av de data som kvalitetssikres

For å sikre best mulig kvalitet har HNR innført faste rutiner for gjennomgang av data. Første dag i hver kalendermåned blir alle registrerte data fra foregående måned lastet ned og kvalitetssikret. Dette er per i dag den beste rutinen for dette arbeidet, men grunnet tekniske utfordringer er likevel ikke denne rutinen helt sikker. Det er derfor fremdeles et stort behov for dialog med utvikler av verktøyet (AsplanViak) og for videreutvikling av systemet for å sikre at arbeidet med kvalitetssikring kan gjennomføres på en sikker og god måte.

Før fuglene kommer 2023

Før fuglene kommer (FFK) skal rydde hekkeområder for marin forsøpling før hekketiden starter og ferdselsforbudet trer i kraft. Prosjektet er et effektivt bidrag til å løse utfordringene knyttet til rydding i hekkeområder og reduserer mengden marint avfall i disse områdene.

Beskrivelse av prosjektet

FFK 2023 skal rekruttere og mobilisere til ryddeaksjoner i regi av de etablerte avdelingene og arbeide med å opprette en FFK-avdeling i Nordland. God oppfølging av avdelingene er en sentral del av arbeidet.

I 2023 ønsker vi å bygge videre på kommunikasjonskampanjen om fugl og rydding som ble gjennomført i sosiale medier og på kino i 2022. Dette skal skje i samarbeid med avdelingene og BirdLife Norge for å sikre god spredning av aktiviteten.

I 2023 er det planlagt ryddeaksjoner i følgende områder:

 • Oslofjorden (Viken, Oslo, Telemark og Vestfold) under ledelse av Oslofjordens Friluftsråd
 • Agder under ledelse av Våre Strender Arendal
 • Rogaland i et samarbeid mellom Jæren Friluftsråd, Ryfylke Friluftsråd og CleanShores Global
 • Vestland i regi av Norges Miljøvernforbund, Bergen og Omland Friluftsråd og Fjordane Friluftsråd
 • Møre og Romsdal i regi av Runde Miljøsenter og Sunnmøre Friluftsråd
 • Troms og Finnmark i regi av Ren Kyst og Naturvernforbundet i Troms og Finnmark
 • Innlandet i et samarbeid mellom Naturvernforbundet i Lillehammer og Hold Innlandet Rent
 • Trøndelag i regi av Mausund Feltstasjon og Naturvernforbundet i Trøndelag

SNO og BirdLife Norge bistår med faglig kompetanse både nasjonalt og lokalt. HNR bidrar til planlegging, koordinerer avdelingene og kanaliserer midler til disse. Midlene brukes til transport, avfallshåndtering m.m. Ryddingen utføres som frivillig arbeid.

Arbeidet med FFK skal presenteres gjennom løpende kommunikasjon om aktiviteten ute i avdelingene. I tillegg planlegger HNR en informasjonskampanje om rydding og fugler.

Rådgivings- og veiledningstjenester

Hold Norge Rent tilbyr rådgivings- og veiledningstjenester om forebygging og opprydding av marin forsøpling til et stort utvalg aktører innen både privat, offentlig og frivillig sektor.

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet inneholder følgende veiledningstjenester og kunnskaps- og kompetansehevende tiltak:

 • Løpende rådgiving og veiledning av aktører som henvender seg til HNR for å få hjelp i forbindelse med planlagte eller pågående tiltak og aktiviteter knyttet til forebygging og/eller opprydding av marin og landbasert forsøpling
 • Oppsøkende virksomhet overfor aktører der HNR ser behovet for økt kunnskap og/eller mer kompetanse på feltet marin forsøpling
 • Vedlikehold og videreutvikling av Kunnskapsbasen på holdnorgerent.no
 • Tilstedeværelse på seminarer, konferanser, arrangementer m.m. på feltet marin forsøpling der HNRs erfaringer, kunnskap og kompetanse er etterspurt eller har en merverdi
 • Bidrag inn i prosesser, aktiviteter o.l. på feltet marin forsøpling der HNRs erfaringer, kunnskap og kompetanse er etterspurt eller har en merverdi
 • Foredragsvirksomhet

Samarbeidspartnere

Ryddeutstyr: Lunner Produkter
Før fuglene kommer: SNO, BirdLife Norge og Oslofjordens Friluftsråd