Hopp til hovedinnhold

Statlig samarbeidsforum for opprydding av marin forsøpling

Redigert:4.1.2024

Flere statlige aktører har et ansvar når det gjelder marin forsøpling. Statlig samarbeidsforum er etablert for å sikre et godt koordinert arbeid fra det offentliges side.

Flere statlige aktører bidrar i opprydding av marin forsøpling i sine sektorer og samarbeider både med frivillige organisasjoner og private virksomheter. Meld. St 45 (2016-2017) «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi» understreker at samarbeidet mellom relevante statlige etater skal styrkes for å sikre systematiske, effektive og samordnede statlige oppryddingstiltak.

Derfor tok Miljødirektoratet i 2018 initiativet til å etablere et samarbeidsforum for myndigheter som jobber med marin forsøpling. Dette forumet skal fungere som en fast samarbeidsarena for berørte myndigheter og styrke kontakten mellom aktørene. Siden 2022 har Marfo oppdraget med å lede Statlig samarbeidsforum.

Medlemmene i Statlig samarbeidsforum er:

I tillegg deltar utvalgte fra Statsforvalteren og representanter fra Skjærgårdstjenesten.

Samarbeidsforumet møtes to ganger i året – en gang digitalt, og en gang fysisk.

En viktig funksjon for forumet er å oppdatere og informere hverandre på tvers av sektorer. Forumet skal også diskutere fremtidige behov for arbeidet mot marin forsøpling og hvilke utfordringer arbeidet mot marin forsøpling står ovenfor.

Dette fører til at myndighetene i større grad kan se hvilke aktiviteter som kan virke sammen eller overlapper, hvor det mangler samarbeid og hvilke områder som bør få økt fokus i framtiden.

I tillegg til å oppdatere hverandre, har hver samling et hovedtema.