Skip to main content
Marine litter on a rocky beach with a group of people having a break.

Tilskuddsordningen for opprydding og forebygging av marin forsøpling

Updated:6/12/2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Senter mot marin forsøpling tildeler årlig midler til prosjekter for å redusere marin forsøpling. I 2023 ble 33,5 millioner tildelt.

Dette er tilskuddsordningen

Siden 2015 har miljømyndighetene gitt økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til opprydding og forebygging av marin forsøpling i Norge. Siden 2022 har Senter mot marin forsøpling tildelt midlene.

Innsatsen som legges ned av enkeltpersoner, organisasjoner og selvstendige kommunale og interkommunale selskaper har bidratt til å fjerne store mengder avfall langs kyst og vassdrag i Norge. Erfaringer viser at innsatsen virker og forsøplingen er blitt sterkt redusert flere steder.

Alle ryddeaksjoner som mottar støtte må bruke verktøyene Rydde og Rent hav. Verktøyene samler nasjonale ryddedata og bidrar til koordinert og effektiv opprydding.

Prosjekter som fikk tilskudd i 2023

Beskrivelse av prosjektene som fikk midler fra tilskuddsordningen i 2023.

Gå til prosjekter