Skip to main content
Bilde av et kart over Frøya

Strandrydding i verneområder

Updated:1/3/2022

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Marin forsøpling tar verken hensyn til landegrenser eller sårbar og verdifull natur. Avfall på avveie ender derfor også opp i vernede områder, hvor marin forsøpling utgjør en særlig trussel for natur og dyreliv.

Strandrydding er et svært effektivt tiltak for å unngå at avfall i disse områdene forårsaker skade. Regjeringen har uttrykt at strandrydding bør prioriteres høyest i områder med sårbar natur og andre verdier som skades mest av forsøplingen. Verneområder vil være slike steder.

Paradokset er imidlertid at strandrydding er en aktivitet som potensielt kan skade de naturverdiene både ryddingen og vernet skal beskytte. For å ivareta vernet må ryddeaksjoner ta hensyn til naturverdiene og forskriften for verneområdet. Det er svært viktig å øke bevisstheten slik at sårbar natur og dyreliv blir ivaretatt under en ryddeaksjon.

For å vite hva det er lov å gjøre i ulike verneområder er kartløsningen Kystinfo eller Miljøstatus gode verktøy. Begge løsningene har temakart for verneområder. Ved å klikke i ett verneområde, blir en sendt videre til tjenesten Naturbase faktaark. Her er informasjonen om verneområdet, lenke til forskriften, kart, forvaltningsplan, bilder og nedlastbare dokumenter og kart.

Hva er områdevern?

Reglene om områdevern finner vi i naturmangfoldloven kapittel V. Loven definerer ulike typer vern som kan opprettes i et område. Områdevern gir et område en bestemt rettslig status hvor formålet er å sikre naturverdiene. Vernet er et virkemiddel for å sikre naturmangfoldet.

De ulike verneområdene er nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater, biotopvernområder og marine verneområder. Hvilken vernekategori som anvendes varierer alt etter hvilket område som skal vernes, hva verneformålet er, og hvor sterkt vernet skal være. For hvert enkelt verneområde vedtas det en egen forskrift som regulerer bruken av området, og en forvaltningsplan som gir nærmere retningslinjer.

Rundt 17,2 prosent av Norges landareal og 3,1 prosent av Norges sjøareal er vernet. I disse områdene er menneskelig aktivitet særskilt regulert gjennom forskrift for det spesifikke området. Verneområder kan inneha alt fra ferdselsforbud og forbud mot all skade og ødeleggelse av vegetasjon, dyre- og fugleliv, til mindre innskrenkninger som ferdselsforbud i perioder, eller forbud mot forurensning og støy.

Varsom ferdsel

Allemannsretten gir vide muligheter for bruk av utmarksområder, men en kan ikke rydde når, hvor og hvordan en vil. Dette er det svært viktig at ryddere har kunnskap om, slik at ønsket om å gjøre noe godt for naturen ikke virker mot sin hensikt.

Friluftsloven stiller krav om hensynsfull og varsom ferdsel, og dette gjelder også ryddeaksjoner. Naturmangfoldloven har en generell aktsomhetsplikt, som enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige organer må følge. For strandryddere vil plikten blant annet innebære at de skal opptre aktsomt, gjøre seg kjent med naturverdiene de kan påvirke under ryddeaksjonen, og gjøre det en kan for å unngå at ryddeaktiviteten påfører skade på naturmangfoldet. Myndighetene har her en viktig oppgave med å informere om truede arter og naturtyper, samt veilede i hvordan strandrydding kan påvirke naturen. Selv om intensjonen er god, vil ryddeaktiviteter som ikke er i samsvar med verneforskriftene og annet regelverk være en overtredelse som kan være straffbar.

Vær varsom med droner

Bruk av droner har økt under ryddeaksjoner for å lokalisere eller dokumentere forsøplede områder, men i verneområder kan bruk av droner være begrenset. Støy fra droner kan forstyrre og skremme fugler, særlig i yngletiden og hekkeperioden. Det er også fare for å skade fugler ved eventuell kollisjon. Om det er lov med droneflyging i verneområder vil variere fra område til område. I nyere verneforskrifter kan dronebruk være eksplisitt regulert. For eksempel er det etter forskrift forbud mot å bruke drone i Lofotodden nasjonalpark.

Mange verneforskrifter regulerer imidlertid ikke dronebruk, fordi det var lite utbredt da forskriftene ble vedtatt. Droner er imidlertid luftfartsfartøy uten fører om bord, og kan likestilles med modellfly i lovverket. For å avgjøre om det er lov å fly drone, må en se hvordan bruk av modellfly er regulert. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har samlet en god oversikt med droneregler i verneområder, som kan være nyttig for ryddere og andre droneflygere.

Ferdselsforbud og dispensasjon

Ferdselsforbud vil ofte gjelde i hekke- og yngletiden til fugler, og ryddeaksjoner skal derfor gjennomføres før eller etter forbudsperioden. Hold Norge Rent har kampanjen «Før fuglene kommer», som oppfordrer til å rydde før hekketiden begynner. Kravet om hensynsfull ferdsel vil uansett gjelde.

Mange verneforskrifter inneholder en generell dispensasjonsbestemmelse. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål. Det vil legges vekt på om naturverdiene blir påvirket og om aktiviteten har et samfunnsnyttig formål. Strandrydding kan være i tråd med vernets formål, fordi ryddingen handler om å unngå skade på verneverdier. På den måten kan ryddeaktiviteter, som i utgangspunktet er forbudt, gjennomføres med dispensasjon.

Verneforskrifter kan også inneholde spesielle dispensasjonsbestemmelser. Et eksempel finner vi i forskriften om vern av Lofotodden nasjonalpark, hvor man kan søke tillatelse fra forvaltningsmyndigheten for bruk av droner når dette ikke er i strid med verneformålet.

Ved usikkerhet om aktiviteter i forbindelse med en ryddeaksjon trenger dispensasjon eller er søknadspliktig, må forvaltningsmyndigheten kontaktes for avklaring. Hvem som er forvaltningsmyndighet vil variere.

Foto: Lise Maria Strømqvist

Kilder

  1. Lov av 28.juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven).
  2. Lov av 19.juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).
  3. Forskrift av 22.juni 2018 nr. 1001 om vern av Lofotodden nasjonalpark i Moskenes og Flakstad kommuner i Nordland fylke.
  4. Forskrift av 16.april 2010 nr. 536 om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Skjæløysundet naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold.
  5. Ot.prp.nr.52 (2008-2009) om lov om forvaltning av naturens mangfold.