Hopp til hovedinnhold
Steinstrand med marin forsøpling. Bildet er tatt mot horisonten.

Strandsøppel i Arktis

Redigert:27.11.2023

Forsøplingen på strendene i enkelte områder av Arktis er omfattende, og det langt fra der folk bor. Hvor kommer strandsøppelet fra?

Polarforsker Geir Garielsen på kaia på Svalbard.Polarforsker Geir Garielsen på kaia på Svalbard.
Polarforsker Geir Gabrielsen på Svalbard.
«Jeg observerte mer og mer plast på strendene vi besøkte, spesielt Kapp Mitra og Forlandet opp mot Danskeøya. Det slo meg at med den økte mengden plast langs kysten, så ville kunne det være økte mengder plast i havhesten. I 2013 fant vi 15-16 plastpartikler i hver fugl vi undersøkte. Jeg ble sjokkert og tenkte at nå er vi nødt til å åpne øynene - de økologiske konsekvensene av forsøplingen av havet er alvorlig.»

Geir Gabrielsen, Norsk polarinstitutt

Omfanget av plastforsøpling langt mot nord

Siden 2013 har kunnskapen og bevisstheten om at plast er et omfattende globalt miljøproblem eskalert. Selv om kunnskapen har økt, har ikke problemet blitt mindre. Arktis er et geografisk område med lav befolkningstetthet, men med stor aktivitet og sannsynlig økende aktivitet fra maritime næringer, som fiskeri og skipstrafikk.

Siden trenden globalt er at landbasert forsøpling er den store kilden til plast i havet, bør et område som Arktis hvor store geografiske områder er ubebodd og der befolkningstettheten er lav, være lite forsøplet. Likevel er forsøplingen på strendene i enkelte områder i Arktis omfattende, og det langt fra der folk bor.

Arktisk råds arbeidsgruppe Protection of the Arctic Marine Environment (PAME) publiserte i 2019 Desktop Study on Marine Litter including Microplastics in the Arctic, som var den første og mest omfattende studien på status og effektene av marin forsøpling i Arktis på dette tidspunktet. Dette var noen av de viktigste funnene:

  • Datagrunnlaget på forekomst av og kilder til forsøpling av makroplast i Arktis er tynt.
  • Basert på tilgjengelige analyser, kommer mellom 50-100 prosent av makroplasten langs kysten og på sjøbunnen fra fiskerirelaterte aktiviteter.
  • OSPAR-data fra 17 steder i Arktis peker på sesongvariasjoner i forekomst av avfall, hvor gjennomsnittet av gjenstander per meter strand er høyere på våren enn sommeren. 94% av registrerte gjenstander var av plast.

Plasten og havstrømmene mot nord

Ifølge den omfattende forskningsartikkelen Plastic pollution in the Arctic kan plasten finne veien langveis fra til Arktis via havstrømmer. Plast som flyter i overflaten transporteres til Arktis fra Europa med havstrømmene nordover i Nordøst-Atlanteren, mens en mer beskjeden mengde kan finne veien gjennom Beringhavet i vest. Hvordan plasten kan forflytte seg i Arktis vet man mindre om, fordi det ikke finnes tilstrekkelig data. Det er likevel mye som tyder på at det er mer mikroplast i Arktis på Atlanterhavssiden og østover, enn på Stillehavssiden i vest.

Plast kan altså forflytte seg med havstrømmene over store områder. Makroplast kan hope seg opp over relativt kort tid dersom omstendighetene tillater det. At plast ikke kjenner landegrenser, er også godt visualisert gjennom PAME-prosjektet Plastic in a bottle, hvor det er mulig å følge kapsler som er sluppet i havet på ulike steder, for å se live hvordan de beveger seg rundt i Nord-Atlanteren.

Mye av plasten på arktiske strender stammer fra regional aktivitet

Plasten kan finne veien til Arktis fra områder langt borte, men mye tyder også på at plasten på strendene stammer fra regional aktivitet. I studien Potential sources of marine plastic from survey beaches in the Arctic and Northeast Atlantic ble vær-, bølge- og havstrømdata brukt for å utarbeide en datamodell som kunne forutsi hvor forsøplingen i Arktis kommer fra. Estimatet ble sammenlignet med funnregistreringer av strandsøppel på OSPAR-strender i Norge og Svalbard. Sammenligningen viser at det er sannsynlig at mye av søppelet som ryddes på de arktiske OSPAR-strendene stammer fra regional fiskeriaktivitet. Forfatterne bak forskningsartikkelen Plastic pollution in the Arctic peker også på at lokale kilder til forsøpling i stor grad skyldes maritime aktiviteter som utvinning av olje og gass, akvakultur og skipstrafikk i form av turisme og fiskeri, men at forsøplingen også kommer fra land.

Kartet viser stedene der forsøpling har blitt ryddet eller registrert i forskningsartiklene og rapportene som er brukt som kilder i artikkelen. Kart: Marfo/Peter Flermoen

Her er eksempler fra ulike deler av Arktis:

Filer og lenker

Bergmann, M., Collard, F., Fabres, J. et al. Plastic pollution in the Arctic. Nat Rev Earth Environ 3, 323–337 (2022)Strand, K.O., Huserbråten, M., et al. Potential sources of marine plastic from survey beaches in the Arctic and Northeast Atlantic, Science of The Total Environment(2021)Desktop Study on Marine Litter including Microplastics in the Arctic, PAME(2019)Meyer, A.N., Lutz, B., Bergmann, M., Where does Arctic beach debris come from? Analyzing debris composition and provenance on Svalbard aided by citizen scientists, Frontiers in Marine Science(2023)Bergmann, M., Lutz, B., Tekman, M. et al., Citizen scientists reveal: Marine litter pollutes Arctic beaches and affects wild life, Marine Pollution Bulletin(2017) Polasek, L., Bering, J., Kim, H. et al. Marine debris in five national parks in Alaska VL Marine Pollution Bulletin(2017)Bering Strait Marine Debris Event Report, NOAA(2021)W.J. Strietman, M.J. van den Heuvel-Greve, A.M. van den Brink, E. et al. Beach litter in West Greenland: a source analysis: Kalaallit Nunaata Kitaani sissani eqqakkat: eqqakkat suminngaanneernerinik misissuineq Strandaffald fra Vest Grønland: en kildeanalyse(2021)Haarr, M., Bach, L., Chambers, C.P., et al. Beach litter sources around Nuuk, Greenland: An analysis by UArctic summer school graduate course students, Marine Pollution Bulletin(2023)Mallory, M., Baak, J., Gjerdrum, C., et al. Anthropogenic litter in marine waters and coastlines of Arctic Canada and West Greenland, Science of The Total Environment(2021)Haarr, M., Solbakken Sørnes, V., Johannesen, F., et al Marin forsøpling i Barentshavet – Mengder, kilder, sannsynlige utslippspunkt og transportruter, SALT(2023)Burlat, L., Thorsteinsson, T., Seasonal variation in the correlation between beach wrack and marine litter on a sandy beach in West Iceland, Marine Pollution Bulletin(2022)Vesman, A., Moulin, E., Egorova, A., et al. Marine litter pollution on the Northern Island of the Novaya Zemlya archipelago, Marine Pollution Bulletin(2020)