Hopp til hovedinnhold

Redigert:3.1.2022

I 2020 skal Senter for oljevern og marint miljø overvåke de syv nasjonale OSPAR-strendene i Norge.

Rydding og registrering på OSPAR-strand i Tromsø. Foto: Bo Eide

OSPAR er forkortelsen for Oslo-Paris-konvensjonen for bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren.

Senter for oljevern og marint miljø har fått ansvar for å koordinere arbeidet med rydding, registrering av ryddeinformasjon og rapportering inn til OSPAR-databasen.

Syv OSPAR-strender skal følges opp

I praksis skal vi følge opp at de syv nasjonale OSPAR-strendene blir ryddet og at avfallet som registreres også meldes inn til OSPAR.

Vi skal også arrangere en workshop for de som i dag er ansvarlige for rydding og registrering av OSPAR-strendene i Norge. Dersom dette lar seg gjøre i år, arrangeres det til høsten.

Senter for oljevern og marint miljø skal legge fram et forslag til utvidelse av antall OSPAR-strender i Norge for å sikre god dekning av Norges fastlandskyst og Svalbard. Salt har utarbeidet en rapport som er en del av grunnlaget for dette arbeidet.

OSPAR-metoden

Et av tiltakene for å bevare det marine miljøet er å overvåke strandsøppel etter OSPAR-metoden. Den går ut på å telle og fjerne alt avfall på den samme 100 meter lange strekningen på en utvalgt strand fire ganger i året. Avfallet skal registreres i 112 ulike kategorier.

Dette er OSPAR

Konvensjonen ble ferdigforhandlet i 1992 og arbeidet ledes av OSPAR Kommisjonen, som består av representanter for de 15 medlemslandene og EU-kommisjonen.

OSPAR gjennomfører nødvendige tiltak for å beskytte økosystemene og naturmangfoldet i Nordøst-Atlanteren.

Klima- og miljødepartementet (KLD) er forvaltningsmyndighet for OSPAR i Norge og har ansvaret for oppfølging av OSPAR-konvensjonen. Miljødirektoratet har ansvaret for å følge opp det øvrige arbeidet med marin forsøpling i OSPAR.