Hopp til hovedinnhold
Pose med søppel på en strand. Mennesker i bakgrunnen.

Senter for oljevern og marint miljø skal koordinere arbeidet med OSPAR-strender

Redigert:12.10.2022

I 2020 skal Senter for oljevern og marint miljø overvåke dei sju nasjonale OSPAR-strendene i Noreg.

Rydding og registrering på OSPAR-strand i Tromsø. Foto: Bo Eide

OSPAR er forkortinga for Oslo-Paris-konvensjonen for bevaring av det marine miljøet i Nordaust-Atlanteren.

Senter for oljevern og marint miljø har fått ansvar for å koordinera arbeidet med rydding, registrering av ryddeinformasjon og rapportering inn til OSPAR-databasen.

Sju OSPAR-strender skal følgjast opp

I praksis skal vi følgja opp at dei sju nasjonale OSPAR-strendene blir rydda og at avfallet som blir registrert blir meldt inn til OSPAR.

Senteret skal òg arrangera ein workshop for dei som i dag er ansvarlege for rydding og registrering av OSPAR-strendene i Noreg. Dersom dette lèt seg gjera i år, blir det arrangert til hausten.

Senter for oljevern og marint miljø skal legga fram eit forslag til utviding av tal OSPAR-strender i Noreg for å sikra god dekning av Noregs fastlandskyst og Svalbard. Salt har utarbeidd ein rapport som er ein del av grunnlaget for dette arbeidet.

OSPAR-metoden

Eit av tiltaka for å bevara det marine miljøet er å overvake strandsøppel etter OSPAR-metoden. Han går ut på å telja og fjerne alt avfall på den same 100 meter lange strekninga på ei utvald strand fire gangar i året. Avfallet skal registrerast i 112 ulike kategoriar.

Dette er OSPAR

Konvensjonen vart ferdigforhandla i 1992 og arbeidet blir leitt av OSPAR Kommisjonen, som består av representantar for dei 15 medlemslanda og EU-kommisjonen.

OSPAR gjennomfører nødvendige tiltak for å verna økosystema og naturmangfaldet i Nordaust-Atlanteren.

Klima- og miljødepartementet (KLD) er forvaltningsmynde for OSPAR i Noreg og har ansvaret for oppfølging av OSPAR-konvensjonen. Miljødirektoratet har ansvaret for å følgja opp det andre arbeidet med marin forsøpling i OSPAR.