Hopp til hovedinnhold
Garn som ligger i fjæresteinene.

Om marin forsøpling

Redigert:3.1.2022

Marin forsøpling er avfall som har kommet på avveie og havnet i havet. Dette er et alvorlig miljøproblem med store negative konsekvenser for det marine miljøet.

I Norge er mesteparten av forsøplingen langs kysten plast. Forsøplingen kommer både fra landbaserte kilder og fra sjøbaserte kilder som fiskeri og havbruk. Mengder av avfall påvirker i dag naturen langs kysten vår. Plastgjenstander som havner i havet, blir med tiden brutt ned til mikroplast og nanoplast. Det kan skade marint liv ved at dyr og fisk spiser plasten, og giftige stoffer og kjemikalier tas opp i næringskjeden.

Søppeltyper som tau, teiner og fiskegarn gjør også stor skade ved at dyr vikler seg inn og setter seg fast.

Kunnskapen om marin forsøpling vokser. Det kommer stadig ny forskning og ny, viktig data om temaet. I tillegg utvikles regelverk og tiltak som skal forebygge plastforsøpling. Det er også stor oppmerksomhet rundt temaet nasjonalt og internasjonalt. Ulike aktører over hele verden bidrar stort i opprydningsarbeidet og i kampen mot marin forsøpling.

Samarbeid og erfaringsdeling på tvers av sektorer og landegrenser, er viktig for å kunne finne gode løsninger på det globale miljøproblemet.

Vårt oppdrag

Senter for oljevern og marint miljø har ansvaret for å følge opp og være en pådriver i arbeidet med marin forsøpling, gjennom formidling av relevant kunnskap og utvikling av teknologi og metoder. Vi legger særlig vekt på marin forsøpling fra sjøbaserte kilder.

Arbeidet med å begrense marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt er høyt prioritert i Norge. Arbeid og prioriteringer på dette området er blant annet omtalt i plaststrategien i Meld St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs - om avfallspolitikk og sirkulær økonomi.

Hos Miljøstatus finner du fakta om marin forsøpling i Norge.