Hopp til hovedinnhold
Kyst og hav.

Kulturminner

Redigert:3.1.2022

Når du planlegger en ryddeaksjon, er det viktig å sjekke om det finnes kulturminner i området dere skal rydde. Rydding kan medføre større eller mindre inngrep og belastning i et område, derfor er det viktig å ta hensyn i områder som er fredet eller vernet på grunn av sin kulturhistoriske verdi.

Kulturminneloven stiller krav om at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning, og det er forbud mot inngrep i fredete kulturminner. En rekke kulturminner fra oldtid og middelalder er automatisk fredet.

Hva er et kulturminne?

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

I Norge er det mange ulike typer kulturminner, fra ulike historiske perioder og samfunnsområder. Gjennom tidene har det vært mest vanlig å verne praktbygg og monumenter, som for eksempel kirker. Mange kulturminner dekket til av jord eller vegetasjon ligger under og er derfor ikke synlig. Dette kan for eksempel være rester av gamle bosettinger, gravhauger og kullgroper.

Typer kulturminner

Det finnes ulike typer kulturminner i Norge:

  • Trehus fra middelalderen
  • Industrielle kulturminner
  • Steder på UNESCOs verdensarvliste
  • Fredede kulturmiljøer
  • Kulturlandskap
  • Løse kulturminner

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur og historie. På UNESCOs verdensarvliste står områder og objekter som er av uerstattelig kultur- eller naturverdi, Norge har åtte steder på verdensarvlisten. Et fredet kulturmiljø kan være et byområde, en setergrend, et fiskevær eller industriområde. Kulturlandskap er et landskap som i større eller mindre grad er påvirket av menneskers virksomhet, som for eksempel jordbruk. Løse kulturminner er kulturminner du finner tilfeldig. Eksempler er ting fra oldtid og middelalder som våpen, redskaper, mynter og smykker.

Rydding og historie

I noen sammenhenger kan det være relevant å bruke kulturminner som motivasjon for en ryddeaksjon. Du gjør noe godt for naturen og havet, samtidig som du ser og opplever noe spennende. Det er mye historie i kulturminner og det kan være fint å dele denne informasjonen med deltakerne på en ryddeaksjon for å skape engasjement, nysgjerrighet og ryddelyst.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.