Hopp til hovedinnhold

Forvaltning av ryddedata

Redigert:19.6.2023

Ryddestatus Norge henter data fra Marfos database for marin forsøpling. Hva gjør Marfo for å forvalte dataen vi samler inn?

Gjennom ryddeverktøyet Rydde registrerer frivillige ryddere, som skoleklasser, enkeltryddere, grendelag og organisasjoner, hvor de har ryddet, hvor mange som har deltatt og hvor mye det er ryddet i vekt. Det er også mulig å registrere detaljerte ting man finner. Ryddeskjemaet funnene blir registrert i er basert på Ocean Concervancy sin protokoll, og er tilpasset over tid til norske forhold. I tillegg bidrar aktører som jobber med rydding og andre som jobber med marin forsøpling med lignende data i Rent hav.

Hvem kan bruke dataene?

Alle datasettene vi samler i Rent hav skal i størst mulig grad være åpne og tilgjengelige for videre bruk. Bestemte datasett kan likevel beskyttes mot tilgang hvis dette er nødvendig av hensyn til personvern, eller hvis offentlig tilgang til datasettet kan medføre en vesentlig risiko for skade på sårbare arter eller naturverdier, eller for samfunnssikkerhet. Beskyttelsen skal kun omfatte de sensitive delene av datasettet.

Dataen vi samler i Rent hav kan benyttes både som oversikt over aktivitet, til planleggingsformål og som grunnlagsmateriale for forvaltningstiltak og forskning.

Hvordan sikres og lagres data?

Marfo har en database som samler alle data. Vi har egne rutiner for gjennomgang og kvalitetssikring av frivillig data, som gjøres i samarbeid med Hold Norge Rent. Vi har egne rutiner for kvalitetssikring av data til Rent hav. Databasen vår driftes teknisk hos Kystverket, som også bidrar med bistand når det gjelder geodata og dataforvaltning.

Data fra eksterne kilder

Marfo henter data fra mange andre eksterne kilder. Eksempler på data vi henter fra eksterne er oversikt over verneområder, friluftsområder, marine basisdata og infrastruktur. Disse dataene henter vi både fra offentlige aktører, som Geonorge, og fra andre kilder. Eksempler på andre relevante kilder kan være lokale eller regionale oversikter over forsøplede områder, avfallsselskap, containere og lignende. Disse dataene hentes, digitaliseres og blir temalag i kartet til Rent hav og noe ganger også i Rydde.