Hopp til hovedinnhold
Marin forsøpling i fjæresteinene. Ryddepersonell i oransje klær sitter like ved. To båter ligger fortøyd.

En ryddeaksjon

Redigert:10.7.2023

Om opprydding

Vi vet at det nytter å rydde. Ved å fjerne marin forsøpling fra kystområder og strender hindrer vi at fugler og marine dyr vikler seg inn i det eller spiser det. I tillegg er opprydding nyttig for å forhindre at avfallet havner tilbake i havet og spres videre. Plastavfall som ikke samles opp, vil brytes ned til mikroplast og nanoplast og til slutt tas opp i næringskjedene.

Å rydde en strand eller langs kysten kan være en enkel sak, men det kan også være svært utfordrende. I denne artikkelen oppsummerer vi noen forhold som strandryddere bør ha kjennskap til.

En person holder opp en mobil som viser Rydde sin logo på skjermen.En person holder opp en mobil som viser Rydde sin logo på skjermen.
Rydde finnes også som app. Foto: Senter mot marin forsøpling

Rydde og Rent hav

Rydde er et digitalt verktøy for å opprette og ha oversikt ryddeaksjoner og registrere innsamlet avfall. Rydde inneholder oversikt over planlagte og gjennomførte ryddeaksjoner, ryddestatistikk, nærmeste avfallsselskap og gir mulighet til å melde inn forsøplede områder. I Rydde kan du selv opprette ryddeaksjoner og invitere andre til å delta. Rydde finnes både som webløsning og app for mobil.

Rent hav er en digital karttjeneste med nyttig informasjon til deg som skal planlegge og gjennomføre ryddeaksjoner.

Dette kan alle gjøre i Rent hav:

 • Se oversikt over ryddeaksjoner.
 • Få oversikt over nasjonal miljøinformasjon som bør benyttes ved planlegging av ryddeaksjoner.

Rent hav er fortsatt under utvikling og nye funksjoner vil bli tilgjengelig etter hvert.

Lov og regelverk

Det er ikke utarbeidet egne lover og forskrifter som kun regulerer strandrydding. Likevel må du som strandrydder forholde deg til ulike lover som også gjelder for strandrydding:

 • Forurensingsloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Friluftsloven
 • Naturmangfoldloven
 • Dyrevelferdsloven
 • Kulturminneloven
 • Sjøloven
 • Småbåtloven
 • Skipssikkerhetsloven
 • Motorferdselsloven
 • Vegtrafikkloven

Alle må følge kravene i disse lovene og tilhørende forskrifter.

Helse, miljø og sikkerhet

Målet er å gjennomføre strandrydding på en forsvarlig måte uten skader på personell. Aksjonseier har et ansvar for å ivareta sikkerheten til alle som deltar i ryddeaksjonen.

For å ivareta sikkerheten må du vurdere risikoen ved ryddeaksjonen. Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderinger:

 1. Hva kan gå galt?
 2. Hva kan vi gjøre for å unngå dette?
 3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis det skjer?

Ved å svare på disse tre spørsmålene får du et godt utgangspunkt for å planlegge og gjennomføre ryddeaksjonen slik at sikkerheten blir ivaretatt.

Som deltaker i en strandryddeaksjon må du følge informasjon som blir gitt, ta vare på egen sikkerhet og være varsom med miljøet. Ha på hensiktsmessige klær, sko og verneutstyr og sørg for å ha med nok mat og drikke.

Fugler som flyr over himmelen.Fugler som flyr over himmelen.
Vis aktsomhet for ikke å forstyrre dyr og fugler. Foto: Senter mot marin forsøpling

Allemannsretten gir rett til fri ferdsel i utmarksområder, men du kan ikke alltid rydde når, hvor og hvordan du vil. Friluftsloven stiller krav om hensynsfull og varsom ferdsel, og det gjelder også for deg som strandrydder. Naturmangfoldloven har en generell aktsomhetsplikt og det betyr at du skal opptre aktsomt, gjøre deg kjent med naturverdiene du kan påvirke under ryddeaksjonen, og gjøre det du kan for å unngå at ryddeaktiviteten påfører skade på naturmangfoldet. Målet er at du etterlater naturen i bedre tilstand etter å ha gjennomført rydding, med få spor etter ryddingen

Planlegging av ryddeaksjon

God planlegging legger grunnlaget for en vellykket gjennomføring av en ryddeaksjon.

Viktige spørsmål i planleggingsfasen:

 • Hvor skal dere rydde?
 • Hvem skal delta i ryddeaksjonen?
 • Når skal dere rydde?
 • Er området vernet, og hvilke vernebestemmelser gjelder?
 • Er det fredede kulturminner i området?
 • Kjenner du området eller bør du dra på befaring før ryddeaksjonen?
 • Hvordan skal ryddepersonell komme seg til ryddeområdet?
 • Hva slags utstyr til trenger du å ta med til plukkingen?
 • Hva slags førstehjelps- og nødutstyr trenger du å ta med?
 • Hvordan organisere selve ryddingen?
 • Hvordan skal avfallet transporteres og håndteres?
 • Hvem bør du kontakte og snakke med på forhånd?
 • Hvordan skal du informere alle deltakerne om praktiske forhold?
 • Hvordan er værvarselet og tidevannsforholdene?

Hold Norge Rent deler ut ryddepakker med sekker, hansker og informasjonsmateriell til frivillige ryddere. Noen avfallsselskaper tilbyr gratis ryddeutstyr, som hansker, gjennomsiktige sekker og storsekker til frivillige. Hvis du må skaffe eget ryddeutstyr, finner du oversikt over utleveringssteder for ryddepakker i Rydde.

Opprett planlagte ryddeaksjoner i Rydde og avklar hvordan registrering av avfallet skal gjennomføres. Du bør i det minste planlegge å registrere hvilket område som er ryddet, hvor mye som er ryddet i volum og vekt og hvor mye tid som er brukt. Ønsker du å bidra med data til folkeforskningen om marin forsøpling må du også registrere hva slags type avfall du har plukket på funnskjema i Rydde. 

Organisering av ryddeaksjon

Forskjellige typer ryddeaksjoner har ulike behov for organisering avhengig av bl.a. antall deltakere. Ved større ryddeaksjoner må du som aksjonseier organisere oppryddingen på en effektiv måte. Hvis ikke aksjonseier leder ryddeaksjonen selv, må han utpeke en ryddeleder. Avgrens ryddeområdet og rydd systematisk ved å dele området inn i sektorer og fordel personell i lag eller grupper som rydder hver sin sektor. Du kan merke opp sektorene slik at alle ser hvor de skal rydde.

Avtal hvor sekker skal lagres og informer alle om det. Hvis området er stort, kan det være hensiktsmessig å ha flere steder å lagre sekker. For å redusere behovet for å bære sekker, er det lurt å rydde systematisk fra ytterkant av et område mot oppsamlingsplass for sekker.

Person i oransje jakke rydder pakkebånd fra en strand.Person i oransje jakke rydder pakkebånd fra en strand.
Plukking av pakkebånd. Foto: Senter mot marin forsøpling

Gjennomføring av rydding

Før oppstart av rydding i en ryddeaksjon med flere deltakere bør det være en felles praktisk orientering om gjennomføring og sikkerhet under rydding. Orienteringen bør blant annet inneholde avgrensning av ryddeområdet, hva som skal ryddes, hvordan ryddingen skal organiseres, sortering av avfall, oppsamlingsplass for søppel, møtested og tidspunkt for avslutning av ryddeaksjonen.

Under selve ryddeaksjonen må alle være oppmerksomme og forsiktige og ta vare på sin egen sikkerhet. Ryddingen må ikke gjennomføres på en måte som fører til ulemper for vegetasjon, planter, fugler eller dyr. Ved manuell rydding bør søppel legges i gjennomsiktige søppelsekker. Hvis avfallet skal leveres til gjenvinning, kan det være behov for å sortere avfallet når det ryddes. Dette må det i så fall informeres om før ryddingen starter. Ikke fyll sekkene mer enn at de kan lukkes og knytes igjen. Vær forsiktig ved håndtering av tunge sekker.

Plukke eller la ligge?

Utgangspunktet for all strandrydding er at et ryddet området skal framstå som rent, det vil si uten synlig forsøpling. Du vil finne forskjellige typer søppel når du rydder. Avfall som ligger åpent tilgjengelig kan du plukke rett i søppelsekker, men vær forsiktig når du finner farlig avfall. Farlig avfall skal behandles iht. retningslinjer for håndtering av ulike typer avfall. Ubehandlet treverk kan du la ligge.

En hånd viser frem småplast og pellets, med en forsøpling strand i bakgrunnen.En hånd viser frem småplast og pellets, med en forsøpling strand i bakgrunnen.
Plukking av små plastbiter er tidkrevende. Foto: Senter mot marin forsøpling

Små plastbiter som plastpellets, små taufibre og isoporkuler er tidkrevende å plukke og vil ofte være innfiltret i vegetasjon, tangvaser eller blandet i jordsmonnet, men bør plukkes så lenge det er praktisk mulig. Aksjonseier bør vurdere tidsbruken ved å plukke de små plastbitene og avklare om de skal plukkes.

Hvis du finner store og tunge gjenstander som du ikke kan plukke eller fjerne på annen måte, må du registrere dem i Rydde. Båtvrak er en egen kategori i Meld fra-funksjonen i Rydde. Båtvrak bør også meldes til kommunen.

Vær varsom med vegetasjonen

Finner du avfall som er helt eller delvis nedgravd eller overgrodd av vegetasjon, må du vurdere om du skal fjerne det helt eller delvis, eller la det ligge. Vurderingen må ta hensyn til om det fører til vesentlige inngrep i naturen, hvor tungt og tidkrevende det er å fjerne avfallet helt. Større gjenstander som garn, nøter eller trosser som ligger delvis nedgravd eller overgrodd, kan du kutte i stykker og fjerne den synlige delen. Andre overgrodde gjenstander som plastkanner, plastflasker og isoporbiter kan du ofte plukke ved å skyve vegetasjonen til side. Hvis slike gjenstander går i oppløsning, må du plukke opp bitene.

Vurder miljøkonsekvensen ved rydding av isopor som er overgrodd av gress. Foto: Senter mot marin forsøpling

Farlig avfall

Farlig avfall må håndteres forsiktig og transporteres forsvarlig i egnet beholder. Barn og ungdom skal ikke håndtere farlig avfall.

Bilbatteri i naturen.Bilbatteri i naturen.
Etterlatt bilbatteri i naturen. Foto: Senter mot marin forsøpling

Eksempler på farlig avfall er:

 • Flytende væsker som spillolje, andre kjemikalier og giftige stoffer
 • Nåler, sprøyter og andre spisse gjenstander
 • Gassflasker
 • Eksplosiver og bombe- eller minelignende gjenstander
 • Bilbatterier
 • Ampuller med giftig innhold

Hvis du er i tvil om hva du har funnet og om det er trygt å plukke, skal du holde avstand og la gjenstanden ligge. Registrerer funnet med beskrivelse, lokalisering og gjerne bilde av gjenstanden og varsle politiet om funnet.

Nyttig utstyr

Selv om du kan plukke mye av avfallet rett i sekken, kan følgende utstyr være nyttig:

 • Kniv (gjerne med taggete blad)
 • Ryddeklyper
 • River eller potetgreip
 • Spade
 • Spett
 • Øks
 • Baufil eller tursag
 • Klo til å dra ut tau
 • Tømmersaks
 • Refleksvester
 • Knebeskyttere
 • Vadere eller tørrdrakt

I områder med mye smått søppel, for eksempel plastpellets, kan det være aktuelt å bruke løvblåser, industristøvsuger og sil eller sikt. Ved bruk av denne type utstyr må du være forsiktig så du ikke fjerner biologisk materiale, små dyr og insekter.

Plast i jordsmonnet

I noen forsøplede områder ligger forsøplingen lag på lag i jordsmonnet og det vil være behov for tyngre maskiner og spesialutstyr for å fjerne forsøplingen. Maskinell rydding med større maskiner kan ikke gjøres uten å undersøke hvilke lover og regler som gjelder for området som skal ryddes. Det er viktig å vurdere miljøkonsekvensene av slike større inngrep og de er som regel søknadspliktige. Arbeidet må utføres så skånsomt som mulig. Rydding med maskiner og spesialutstyr bør utføres av personell med erfaring i å bruke utstyret og kompetanse til å vurdere miljørisikoen ved maskinell opprydding.

Registrer i Rydde

Registrer relevant informasjon om ryddeaksjonen i Rydde. Du kan velge om du vil registrere bare ryddested, antall deltakere, volum og vekt, eller om du vil delta i folkeforskning og registrere funn i et funnskjema i Rydde. Du kan registrere i funnskjema ved å bruke Ryddeappen i felt når du rydder, eller registrere funn i ettertid.

Mange poser med søppel står klare til å lastes om bord i arbeidsbåt.Mange poser med søppel står klare til å lastes om bord i arbeidsbåt.
Lasting av avfall om bord i båt. Foto: Senter mot marin forsøpling

Transport og håndtering av avfall

En ryddeaksjon er ikke ferdig før avfallet er fraktet bort fra ryddestedet og levert til avfallsmottak. Alt avfall må leveres til godkjent avfallsmottak og håndteres av et avfallsselskap.
Hvis sekkene med avfall skal hentes på et senere tidspunkt, må du inngå avtale om henting og transport. Husk å sikre avfallet på hentepunkt så det ikke spres utover av vær, vind, bølger, fugler eller dyr. Matavfall bør tas med hjem for å unngå at fugler og dyr roter i sekkene for å finne mat

Avslutning av ryddeaksjon

Når du avslutter en ryddeaksjon i felt, er målet at du etterlater naturen i bedre tilstand enn før ryddingen og med få spor etter aksjonen. Det er god praksis å ha en felles avslutning med alle deltakerne og oppsummere erfaringene fra ryddeaksjonen.

Når avfallet er hentet kan du avslutte aksjonen i Rydde.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.