Hopp til hovedinnhold

Vårt oppdrag

Senter mot marin forsøpling er et statlig forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet. Vårt overordnede mål er et renere hav gjennom redusert marin forsøpling.

Senteret ligger i Lofoten og er et ledende kompetansesenter for forekomst og opprydding av marin forsøpling. Vi jobber også med forebygging av forsøpling fra sjøbaserte kilder. Senteret skal samarbeide med Miljødirektoratet, statsforvalterne og andre relevante myndigheter, og bidra vesentlig til samarbeid på tvers av sektorer og aktører. Senteret skal jobbe nasjonalt og internasjonalt.

Senteret forvalter også tilskuddsordningen Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling, og skal i 2023 fordele 30 millioner, hvor større samarbeid om opprydding av marin forsøpling nasjonalt er prioritert.

Det er 16 ansatte ved senteret, som er ledet av Ann-Helen Ernstsen.

Hovedinstruks, tildelingsbrev og årsrapporter

Våre hovedoppgaver

  1. Kunnskapsoversikt: Senteret skal ha oversikt over kunnskap om forekomst av marin forsøpling og opprydding og forebygging av sjøbasert forsøpling. Vi skal formidle dette på en lett tilgjengelig måte nasjonalt og internasjonalt. Senteret driver ikke med forskning, men kan støtte opp om forskning gjennom informasjon og kommunikasjonstiltak.
  2. Koordinert opprydding: Senteret skal bidra til et godt koordinert, kostnadseffektivt og miljøvennlig oppryddingsarbeid med gode HMS-rutiner i Norge og gjennom internasjonalt samarbeid. Senteret skal lede «Statlig samarbeidsforum for opprydding av marin forsøpling» og et samordningsråd for sentrale aktører nasjonalt. I koordineringsarbeidet har verktøyene Rent hav og Rydde en viktig funksjon, og senteret har ansvar for å utvikle dem videre.
  3. Faglig rådgiver og formidler: Senteret skal bidra med kunnskap, analyser og støtte til Klima- og miljødepartementet når det gjelder vedtatt politikk, og utforming av ny politikk og virkemidler. Vi skal også formidle kunnskap om opprydding og forebygging til relevante aktører. Oppgaven omfatter også klima- og miljøkonsekvenser ved ulike oppryddingsmetoder.
  4. Internasjonalt samarbeid: Senteret skal bistå i kunnskapsarbeidet med miljøtilstand, opprydding og forebygging fra sjøbaserte kilder i internasjonale fora etter avklaring med departementet. Vi skal også bidra aktivt inn i Global Partnership on Marine Litter (GPML) og formidle relevant informasjon til deres globale kunnskapsplattform.

Senterets historie

Senteret var tidligere Senter for oljevern og marint miljø og ble opprettet i 2018. Gjennom de første årene jobbet senteret med å styrke norsk oljevern og hadde flere oppgaver knyttet til marin forsøpling. Senteret lå fra 2018 til 2021 under Samferdselsdepartementet og utredet blant annet etableringen av et testsenter for oljevern i Lofoten og Vesterålen. Våren 2021 besluttet regjeringen å overføre senterets oppgaver innen oljevern til Kystverket fra 2022. Senteret ble til et rendyrket senter mot marin forsøpling fra samme år.