Hopp til hovedinnhold
Snødekte fjell i solnedgang.

Arktis: Strandrydding på Svalbard

Redigert:29.11.2023

Publisert:

Arktisk landskap i lav sol.

Vill natur.

Utilgjengelige områder.

Men også forsøplet.

I 2023 ble ryddeaktiviteten på Svalbard intensivert.

I flere tiår har organisasjoner og ildsjeler ryddet kysten av Svalbard for søppel. Tross langvarig ryddeinnsats blir 2023 et spesielt år med større aktivitet enn noen gang tidligere. Ifølge Sysselmesteren på Svalbard er 2023 året der «alle» vil til Svalbard for å rydde strender. Store avstander, utfordrende logistikk og et kort ryddevindu er noen faktorer som gjør strandrydding på Svalbard krevende.

Arktiske utfordringer

Svalbard er en øygruppe som blant annet består av øyene Spitsbergen, Nordøstlandet, Edgeøya og Barentsøya, der Spitsbergen er den største. Ishavsøyene er omringet av fire hav; Polhavet, Barentshavet, Grønlandshavet og Norskehavet. Forsøpling fra fjern og nær finner veien til Svalbard, men det er særlig avfall fra shipping- og fiskeriaktivitet i Barentshavet og havet rundt øygruppa som reker i land. Det meste av søppelet er derfor fra aktivitet på og i havet rundt Svalbard.

Det arktiske klimaet med is og vær, som kan skifte raskt, krever god planlegging og en viss fleksibilitet fra de som skal rydde. Å ha plan a, b, c og kanskje til og med d, kan være lurt dersom ting endrer seg underveis i en aksjon. I tillegg til is og usikre værforhold, må strandryddere alltid være forberedt på den arktiske faunaen og særlig isbjørnen, verdens største landlevende rovpattedyr.

Isbjørn utgjør en risiko for strandryddere, og ethvert ryddelag er nødt til å ha dedikerte isbjørnvakter til stede under rydding.

Svalbards mange verneområder er en annen problemstilling strandryddere må forholde seg til. Så mye som 65% av Svalbard er verneområder, og flere av disse har ferdselsforbud hele eller deler av året. Strandryddere må derfor sette seg nøye inn i gjeldene ferdselsregler før rydding. På Svalbard er det også slik at alle gjenstander fra før 1946 er automatisk fredet, og det er krav om sikringssone på 100 meter i alle retninger til slike gjenstander.

«Alle» skal til Svalbard for å rydde i 2023

Rydde Norge Svalbard

Handelens miljøfond går i gang med Rydd Norge Svalbard og planlegger å rydde deler av øygruppa i perioden juli til september. Salt har på vegne av Handelens miljøfond laget «Plan for rydding av marint avfall på Svalbard». Planen er utarbeidet i tett dialog med Sysselmesteren, og gir en oversikt over prioriterte områder, i tillegg til å beskrive tidligere ryddeinnsats og viktige hensyn de som skal rydde må ta. Totalt er det valgt fem områder nord på Spitsbergen som skal prioriteres for rydding i 2023. Det er likevel ikke kun rydding som det legges opp til i prosjektet. Grunnet manglende kunnskap om mengder og kilder til forsøplingen på Svalbard, planlegges det også å gjennomføre kartleggingsarbeid og dypdykk-analyser av avfallet. Prosjektet gir også en gyllen anledning til å befare og registrere forsøplede områder i Rent hav som kan ryddes ved en senere anledning.

To arktiske tilskuddsprosjekter

Marfo gav i 2023 tilskudd til to lokale aktører; Svalbard Folkehøgskole og Svalbard turn idrettslag. Prosjektene «Strandrydding Svalbard folkehøgskole» og «Prosjekt Isfjorden» tar sikte på å rydde områder i Isfjorden og kysten sør for Isfjorden. Prosjektene samler mange frivillige ryddere, både fastboende i Longyearbyen og elever på folkehøgskolen. Folkehøgskolen har ved siden av opprydding, også jobbet med å øke kunnskapsgrunnlaget om avfallet de finner.

Marfo gav i 2023 tilskudd til to lokale aktører: Svalbard Folkehøgskole og Svalbard turn idrettslag. Prosjektene «Strandrydding Svalbard folkehøgskole» og «Prosjekt Isfjorden» fikk midler for å rydde områder rundt Isfjorden og områder nord på Spitsbergen. Prosjektene samler mange frivillige ryddere, både fastboende i Longyearbyen og elever på folkehøgskolen. Folkehøgskolen har ved siden av opprydding, også jobbet med å øke kunnskapsgrunnlaget om avfallet de finner.

Marfo deltok med folkehøgskolen på toktet i september 2023 for å hente inn kunnskap og erfaringer om utfordringene som oppstår ved rydding i Arktis når det gjelder logistikk, koordinering, miljø og HMS. Innhentingen skal danne grunnlaget for en egen ryddeveileder for Svalbard. Marfos ryddeverktøy «Rent hav» ble brukt både før og etter toktet for å kartlegge områder og for å registrere mengde oppryddet forsøpling.

Marfo så ikke bare nærmere på forekomst av marin forsøpling på Svalbard, men deltok også på et dypdykk. Dypdykket ble gjennomført i etterkant av toktet. Her ble en del av søppelet som ble ryddet på folkehøgskolens tokt og Rydd Norges tokt analysert. Analysen var et samarbeid mellom kunnskapsbedriften SALT, Folkehøgskolen, Hold Norge Rent og Marfo. Dypdykket ble finansiert av Handelens miljøfond. Vi fikk et innblikk i søppeltypene som forsøpler kysten av Svalbard og så at det meste som ble analysert var fiskerirelatert utstyr. Samarbeidet var også et viktig steg på veien til å harmonisere å de ulike protokollene som i dag brukes til å registrere marin forsøpling i Norge.

Person i kveldslys på strand med horisonten i bakgrunnen

Sysselmesterens rundtokt

Sysselmesteren gjennomfører sitt årlige rundtokt på sensommeren, der de blant annet rydder utvalgte strender i forbindelse med seilasen. Sysselmesteren inviterer også lokalbefolkningen i Longyearbyen med på et ukelangt strandryddetokt, og her er det stor rift om å få delta. Sysselmesteren rydder i gjennomsnitt 13 tonn avfall hvert år på disse toktene.

Økt aktivitet, krever god koordinering

Sysselmesteren har en viktig rolle i å koordinere ryddeinnsatsen. Med økt aktivitet melder også behovet seg for godt koordinerte og planlagte aksjoner for å sikre at ryddingen gjennomføres på en mest mulig effektiv og trygg måte, uten unødvendig påvirkning på den sårbare arktiske naturen og dyrelivet.

Gruppebilde av mennesker i vinterklærGruppebilde av mennesker i vinterklær

Marfo startet sitt arbeid i Arktis vinteren 2023 og gjennomførte konstruktive møter med aktører og en workshop sammen med Sysselmesteren. Målet med workshopen var å sikre et godt samarbeid mellom relevante aktører som jobber med marin forsøpling. Til stede var representanter fra forvaltning, forskning og akademia, turistnæringen og strandryddere.

Ett arbeid er å få på plass en ryddeveileder for Arktis. Marfo kommer til å bistå Sysselmesteren i dette arbeidet. Marfos kartverktøy Rent hav vil også i 2023 bli brukt under ryddeaksjonene på Svalbard. Det vil gi oversikt over hvor det er ryddet og hvor mye forsøpling som blir fjernet fra Svalbards sårbare natur i løpet av ryddesesongen.

I september 2023 deltok Marfo på Svalbard folkehøgskoles ryddetokt nordvest på Svalbard.

Alle foto, unntatt gruppebildet, er tatt av Mathias Strömqvist.