Hopp til hovedinnhold

Redigert:20.12.2021

Senter for oljevern og marint miljø skal være en pådriver for å utvikle teknologi og metoder som skal gjøre samfunnet bedre rigget til å håndtere akutte forurensningssituasjoner i sjø. Målet er å hindre at utslipp får store konsekvenser.

Norge har en solid beredskap mot akutt forurensning, sterke kunnskapsmiljøer og produsenter av oljevernutstyr som hevder seg internasjonalt. For å sikre et godt og effektivt oljevern, skal vi som kompetansesenter sørge for oppdatert kunnskap, teknologiutvikling og god samhandling nasjonalt og internasjonalt. Vi skal bidra til høy bevissthet om oljevern gjennom kunnskapsformidling og dialog.

Regjeringens arbeid og prioriteringer når det gjelder oljevern er omtalt blant annet i Meld St. 35 (2015-2016) På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.